Portal Poprawa prac świadczy usługi w zakresie poprawy różnego rodzaju opracowań naukowych w tym: korekta prac magisterskich, korekta prac licencjackich, korekta prac dyplomowych, korekta prac inżynierskich, poprawa i korekta prac zaliczeniowych itp.

 

Korekta prac – prace objęte usługą korekcyjną

Korekta językowa prac – jest to korekta prac, która sprowadza się do dokładnego sczytania, poprawy błędów językowych, czyli: korekta stylu, poprawa ortografii, interpunkcji, itp.

Korekta prac graficzna – to korekta prac gdzie w głównej mierze poprawi się rysunki, wykresy, schematy w pracy, dokonuje się odpowiedniego ustawienia wszelkich graficznych elementów poprawianej pracy magisterskiej, licencjackiej, zaliczeniowej. Korekta prac pod kontem graficznym wiąże się często z koniecznością dostosowania danych liczbowych lub nominalnych do graficznej prezentacji, często następuje zmiana typu wykresu, korekta pracy polega również na zmianie kompozycji statystycznych danych (tu łączenie lub zmiana wykresów słupkowych z linowymi przy równoległej poprawie tych wykresów) w tym poprawa danych zawartych w tabelach w tym łączenie bądź dzielenie istniejących komórek, wyrównywanie, często nawet wykonanie od nowa  tabel, odpowiadających rozmiarowi tekstu i dostosowanych do stron czy arkuszy itp.

Korekta pracy merytoryczna – to jedna z wyjątkowo niepowtarzalnych prac związanych z korektą prac. Lista rodzaju błędów merytorycznych jest wręcz nieograniczona. Dobrze jest jeśli to promotor bezpośrednio wskaże braki merytoryczne korekty prac. Merytoryczna korekta prac często wymaga poprawy błędów liczbowych, dokonanie analizy określonych obszarów, badań, dopisanie obliczeń, uzupełnienia interpretacji danych, wniosków, itp.

Techniczna korekta prac – najczęściej od strony technicznej poprawa prac sprowadza się do formatowania pracy, dostosowanie poprawianej pracy do wymogów uczelni, poprawa estetyczna pracy w tym: akapitów, ujednolicenie czcionki, odstępów, nadanie nagłówków, prawidłowe ustawienie marginesów, wykonanie (automatem) spisu treści, spisu tabel, czy też bibliografii.

Inne korekty w pracach – często korekta prac wymaga poprawy przypisów, uzupełnienia w całej pracy brakujących źródeł, sprawdzenie cytowanej literatury,  poprawa czy też wręcz od nowa napisanie wstępu bądź zakończenia, przeprowadzenie dyskusji sformułowanie wniosków, weryfikacja hipotez itp.

Poprawa plagiatu – w przypadki, gdy praca jest plagiatem wówczas wymaga to korekty całej pracy lub tych fragmentów, które są skopiowane z innych źródeł. W takiej sytuacji najczęściej podstawą korekty prac jest pełny raport z plagiatu.