Lut 01

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA)

DorotaWronaComment Closed

Na uczelniach zatrzęsienie!!! W większości prac dyplomowych wykryto plagiat, szczególnie na takich kierunkach jak: prawo, ekonomia, finanse i rachunkowość, budownictwo i inne kierunki inżynieryjne. To pierwszy semestr, w którym Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) zaczął obowiązywać. Celem systemu jest znalezienie prac, które są plagiatem i niedopuszczenie ich autorów do obrony swojego dyplomu. Co to jest plagiat? […]

Read More
Kwi 28

Poprawa prac, błędy zakłócające podstawową funkcje języka

DorotaWronaComment Closed

Poprawa prac, błędy zakłócające podstawową funkcje języka   Poprawa prac, błędy zakłócające podstawową funkcje języka. Nie wszystkie odstępstwa od normy językowej ocenia się jednakowo. Niekiedy naruszenie zasad poprawnościowych zachodzi już na poziomie elementarnym i pro­wadzi do zakłócenia podstawowej funkcji języka, tzn. funkcji informacyjnej (komu­nikatywnej). Tekst pracy zawierający taki błąd jest albo niezupełnie zrozumiały dla od­biorcy, […]

Read More
korekta pracy magisterskiej Kwi 22

Poprawa prac – interpunkcja

DorotaWronaComment Closed

Poprawa interpunkcji w pracy magisterskiej to zwrócenie uwagi na stosowane znaki przystankowe. Korekta ma na celu dokładne przeczytanie pracy i wyłapanie braków interpunkcyjnych. Kropka jest znakiem głównym przystankowym, zamyka bowiem zdanie, w obrębie którego rozmieszczone mogą być inne znaki interpunkcyjne. Dla czytającego na głos kropka jest pewnego typu wskazówką, że trzeba obniżyć głos i zrobić przerwę. Kropkę […]

Read More
Kwi 19

Wyrażenie „doprawdy” – razem czy osobno?

DorotaWronaComment Closed

Wyrażenie „doprawdy” – razem czy osobno? Wyrażenie „doprawdy” – razem czy osobno? Słowo „doprawdy” piszemy razem jeśli występuje w zdaniu jako: partykuła mająca podkreślić prawdziwość naszego sądu, występująca przed wyrażeniem, dotycząca całego zdania, dodana do przymiotnika, czasownika, liczebnika, przysłówka czy też rzeczownika – doprawdy rzeczywiście miałem kłopot z poprawą pracy, – doprawdy istotnie poprawiłem dotychczasową […]

Read More
Kwi 15

Poprawa prac – spisy jak je poprawić?

DorotaWronaComment Closed

W każdej pracy wymaga się sporządzenia poprawnych spisów. Dotyczyć one mogą spisu treści, spisu tabel czy rysunków. Poprawa spisów w zasadzie sprowadza się do ich prawidłowego ustawienia w samym tekście pracy. Oznacza to, że każdy rozdział i podrozdział w pracy musi mieć poprawnie zdefiniowany nagłówek. Osobiście zalecam stosować jeden do wszystkich tytułów i podtytułów w […]

Read More
Kwi 14

Czy korekta prac jest legalna?

DorotaWronaComment Closed

Czy korekta prac jest legalna? Czy korekta prac jest legalna? Działalność związana z korektą prac jest w pełni legalna, zarówno przez pracowników uczelni jak i osoby postronne. Gdyby tak nie było, to promotor, dokonując korekty prac swoim studentom, również czyniłby to nielegalnie. Wszystkie książki, prace doktorskie, habilitacyjne i publikacje naukowe są redagowane przez zawodowych korektorów, […]

Read More
Kwi 13

Cytaty w pracy zwiększają plagiat

DorotaWronaComment Closed

Cytaty w pracy zwiększają plagiat Pewnej studentce wyszedł wysoki współczynnik plagiatu i była zdziwiona, bo opatrzyła przecież teks jako cytat podając źródło. Pytanie studentki: „Czy jak korzystam z BAP i podaje źródło to muszę przy pisaniu pracy robić to w cudzysłowie?” Wyjaśniam: pisząc każdą pracę nie można kopiować długich fragmentów (powyżej pięciu słów) tekstu i […]

Read More
Kwi 12

Cena za korektę pracy

DorotaWronaComment Closed

Koszt poprawy i korekty pracy Bardzo często klienci pytają mnie o cenę poprawy pracy. Gdy nie widzę pracy i nie mam informacji, jakiej poprawy trzeba dokonać to nie mogę w ogóle obiecać, że ją wykonam. Dopiero jak dokładnie poznam pracę oraz gdy wiadomo, co konkretnie trzeba w pracy poprawić, wówczas mogę ocenić na czy taką […]

Read More
Kwi 11

Poprawa pracy pod względem językowym a plagiat

DorotaWronaComment Closed

Poprawa językowa pracy Poprawa pracy, którą trzeba dokładnie przeczytać celem wyłapania błędów literowych, interpunkcyjnych, stylistycznych i ortograficznych nie ma nic wspólnego z oceną takiego tekstu przez system antyplagiatowy. Praca może być napisana bardzo pięknym i poprawnym językiem, być bogata w porównania, dane liczbowe, wykresy itp. i  tak „piękna praca” może być zwyczajnie plagiatem. Zupełnie inną […]

Read More
Kwi 10

Korekta aktów prawnych w pracach

DorotaWronaComment Closed

Akty prawne i ich poprawa w pracy dyplomowej Poprawa aktów prawnych użytych w pracach może dotyczyć różnego rodzaju błędów lub zwyczajnie braków. Poprawiając konkretne zapisu powoływanych ustaw najczęściej trzeba jeż zwyczajnie sprawdzić. W przypadku prac z dziedziny prawa (ale nie tylko) jeśli podaje się kilkadziesiąt ustaw to poprawa takich źródeł jest bardzo czasochłonna. Często istnieje […]

Read More