Korekta prac Prawo

Poprawa prac z prawa niewątpliwie jest złożonym tematem. Dla studenta nie jest łatwe samo wybranie tematu, który będzie realizował w swojej pracy magisterskiej, może nim być prawo konstytucyjne, dodatkowo zawężone do wąskiego zagadnienia, które zostanie zaprezentowane w danej pracy magisterskiej.

Każda korekta prac z prawa musi zostać oparta o aktualne źródła, a wiedza z zakresu prawa, a także ustawy i rozporządzenia ulegają ciągłym zmianom. W związku z tym w czasie korekty prac magisterskich z prawa konieczne jest sięganie do wiarygodnych danych. Na przykład poprawa prac z prawa konstytucyjnego musi zawierać cytowania z literatury przedmiotu, między którymi wymienia się Konstytucję, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, a także rozporządzenia z mocą ustaw i akty prawa miejscowego. Dlatego też korekta prac z prawa wymaga nie tylko znajomość problematyki ale również znajomości metod umieszczania cytatów, a także tworzenia przypisów.

Korekta prac z prawa wynika często z sięgania po nieaktualne źródła, w związku z czym praca nie jest zgodna e stanem prawnym, a przez to jest błędna. Poprawie wówczas podlega praktycznie cała praca, gdzie należy wszystkie akty prawne zweryfikować a następnie skorygować. W związku z tym praca magisterska z prawa musi się opierać na pewnych bazach danych, znanych nie tylko osobie piszącej pracę, ale również tej, która dokonuje jej korekty. Poprawa prac musi korzystać z baz danych dostępnych w Internecie, na przykład w Internetowym Systemie Aktów Prawnych oraz w innych publikacjach wydawnictw urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim. Przy korekcie prac należy jednak pamiętać o nadrzędnych źródłach prawa i odnosić się do nich. O ile Internetowy System Aktów Prawnych jest bazą materiałów pomocniczych i informacyjnych, o tyle nie stanowi źródła prawa.

Korekta prac umożliwia wykorzystywanie, a także kopiowanie materiałów, znajdujących się w bazach w przypadku, w którym zostanie zaznaczone źródło ich pochodzenia. W związku z tym poprawa prac prawa konstytucyjnego, w której korzysta się z Internetowego Systemu Aktów Prawnych, przy właściwym oznaczeniu wykorzystanego fragmentu, ta baza będzie stanowić wiarygodne źródło, ale bez stworzenia przypisu dostępne materiały nie zostaną wykorzystane w sposób zgodny z przeznaczeniem, wówczas taka korekta prac jest wadliwa.

W poprawie prac ważne jest poprawne podawanie źródła, przypisy są niezbędnym warunkiem wykorzystania treści, które pochodzą od innego autora, jednakże ich forma może różnić się w zależności od wymagań promotora, wydziału albo uczelni, dlatego też warto zasięgnąć pomocy w czasie ich tworzenia, aby nie popełnić błędów poprawianej pracy, które sprawią, że cała korekta pracy będzie niezgodną z wymogami prawa.