98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Jak napisać plan pracy magisterskiej?

Plan pracy to informacja o tym jakie treści zawiera praca, w jakiej kolejności są one przedstawione i w jakim kontekście zostaną poruszone. Plan pracy to także informacja o tym jaki charakter ma praca - teoretyczny czy empiryczny? Jak powinien wyglądać dobry plan pracy i dlaczego warto się do niego przyłożyć? Zaraz wszystkiego się dowiecie.

Okładka artykułu
starstarstarstarstar

ocena 5 (4)

Data aktualizacji: 2024-01-28

Jak wygląda dobry plan?

Plan pracy dyplomowej to jej spis treści: jasno oddaje strukturę tekstu i planowane wątki badawcze. W takim konspekcie powinny znaleźć się zatem wszystkie zagadnienia, które będą kolejno omawiane oraz propozycje tytułów rozdziałów i podrozdziałów. Warto zatem przestrzegać ponższych zasad.

 • Logiczny i spójny.

  Tworząc plan pracy, trzeba kierować się logiką (kolejne części muszą być ze sobą ściśle powiązane). Jeśli w strukturze będzie panował bałagan, trzeba się liczyć z negatywną oceną. Co więcej, tworzenie treści naukowych w oparciu o źle przygotowany konspekt jest po prostu trudne, a poprawa tekstu ciągnie się w nieskończoność.

 • Precyzyjny.

  Poruszany zakres tematyczny pracy nie powinien być też zbyt szeroki. Lepiej skupić się na węższym wycinku, niż brnąć w bardzo ogólne zagadnienia.

  W konspekcie warto więc uwzględnić jedynie najważniejsze wątki i przedstawić ich rozwinięcie w kolejnych podrozdziałach. Dzięki zawężeniu treści łatwiej będzie CI zachować spójność wywodu i wyciągnąć wnioski.

 • Wyczerpujący.

  Ważne też, aby plan wyczerpująco przedstawiał Wasz pomysł na realizację tematu. W ten sposób oszczędzicie sobie stresu związanego z poprawianiem pracy na ostatnią chwilę, kiedy to wy lub wasz promotor dojdziecie do wniosku, że w pracy brakuje kluczowych treści.

 • Możliwy do zrealizowania.

  Plan pracy powinien być przede wszystkim możliwy do zrealizowania. Oznacza to, że nie powinien zawierać zagadnień, które nie zostały jeszcze wyczerpująco omówione w literaturze przedmiotu, lub takich ,do których literatura jes trudno dostępna.

Jak rozpocząć tworzenie planu pracy?

Zanim przystąpicie do napisania plany, musicie wcześniej zapoznać się z literaturą przedmiotu. Research w książkach, czasopismach naukowych i Internecie pozwoli szybko zorientować się, jakie tematy są najczęściej poruszane przez specjalistów. Na podstawie znalezionych materiałów będziecie też mogli swobodnie opracować część teoretyczną pracy, a wcześniej określić jej ramy w konspekcie.

Istnieją pewne uniwersalne zasady tworzenia planu pracy. Większość prac składa się z 3 albo z 4 rodziałów.

W przypadku prac empirycznych pierwsza - teoretyczna część omawia badane zmienne oraz ich korelaty i związku a dwie kolejne to odpowiednio metodologia i wyniki badań własnch.

Natomiast w pracach teoretycznych np. z prawa pierwszy rozdział dotyczy zazwyczaj przedstawienia kluczowych dla danego tematu definicji i ewentualnie ich historii. Kolejne rozdziały omawiają prawne aspekty danego zagadnienia w kontekście obowiązujących przepisów oraz dotyczasowych wyroków.

Praca teoretyczna

Wzór planu pracy teoretycznej

Poniżej przedstawiony wzór należy stsować jedynie jakie inspirację. Każdy temat jest inny i należy potraktować go adekwatnie do dostępnej lieraury przedmiotu.

 1. Rozdział I. Wprowadzenie omawianych w pracy pojęć
  1. Omówienie kluczowych zaganień w danym kontekście (np. historycznym)
  2. Dlaczego dane zagadnienia jest ważne (np. jakie niesie konsekwencje społeczne, finansowe lub inne )
  3. Dane statystyczne np. z badań przeprowadzonch przez ministerstwo i instytutu badawcze
 2. Rozdział II Omówienie poszczególnych elementów danego zagadnienia np. jego form prawnych/ typów/ odniesień do innych kontekstów
 3. Rozdział III. Zestawienie pojęć z rozdziału I i II
  1. Wzajemne związki pomiędzy omawianymi zagadnieniami
  2. Działania zapobiegające nagatywnym skutom
  3. Działania potencjalnie skutkujące poprawą danego apektu w przyszłości

Przyładowy plan pracy empirycznej

Temat: Status pracowników samorządu terytorialnego

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział I Samorząd terytorialny w Polsce

 • 1.1 Geneza, pojęcie i istota samorządu terytorialnego
 • 1.2 Struktura samorządu terytorialnego
 • 1.3 Samorząd gminny
 • 1.4 Samorząd powiatu
 • 1.5 Samorząd województwa

Rozdział II Prawne aspekty zatrudniania pracowników samorządowych

 • 2.1 Pojęcie pracownika samorządowego
 • 2.2 Formy prawne zatrudnienia pracowników samorządowych
 •     2.2.1 Wybór
 •     2.2.2 Powołanie
 •     2.2.3 Umowa o pracę
 • 2.3 Kategorie stanowisk pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
 • 2.4 Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 • 2.5 Wymogi formalne dla kandydatów na pracowników samorządowych

Rozdział III Prawa i obowiązki pracownika samorządowego

 • 3.1 Prawa pracowników samorządowych
 • 3.2. Obowiązki pracowników samorządowych

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Zobacz więcej: Przykładowy plan pracy z Prawa

Praca empiryczna

Wzór planu

 1. Rozdział I. Wprowadzenie teoretyczne
  1. Omówienie pierwszej zmiennej(definicje, koncepcje, epidemiologia, korelaty itp.)
  2. Omówienie drugiej zmiennej
  3. Przegląd badań nad związkiem badanych zmiennych w wybranej grupie
 2. Rozdział II. Metodologia badań własnych
  1. Cel i przedmiot badań
  2. Pytania i hipotezy badawcze
  3. Metoda
   1. Charakterystyka badanych osób
   2. Narzędzia badawcze
   3. Procedura
 3. Rozdział III. Analiza wyników badań własnych
  1. Statystka opisowa
  2. Statystyczna weryfikacja hipotez badawczych
  3. Podsumowanie i wnioski

Przyłady

Temat: Satysfakcja z pracy i inteligencja emocjonalna a konflikt praca-rodzina, rodzina-praca wśród przedsiębiorców

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział I. Wprowadzenie teoretyczne

 • 1.1. Satysfakcja z pracy
 • 1.2. Inteligencja emocjonalna
 • 1.3. Konflikt praca-rodzina, rodzina-praca

Rozdział II. Metodologia badań własnych

 • 2.1. Cel i przedmiot badań
 • 2.2. Pytania i hipotezy badawcze
 • 2.3. Metoda
 •     2.3.1. Charakterystyka badanych osób
 •     2.3.2. Narzędzia badawcze
 •     2.3.3. Procedura

Rozdział III. Analiza wyników badań własnych

 • 3.1. Statystka opisowa
 • 3.2. Statystyczna weryfikacja hipotez badawczych
 • 3.3 Podsumowanie i wnioski

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Zobacz więcej przykładów planów pracy:

Dobry konspekt to zatem podstawa. Jeśli dobrze przygotujecie się do jego napisania, późniejsze etapy pracy będą dla Was przyjemniejsze. A gdy cały tekst będzie gotowy, wystarczy sprawdzić, czy nie występują w nim błędy stylistyczne lub merytoryczne. Ale w tym pomoże Wam już profesjonalna korekta pracy dyplomowej.

Dobry konspekt to zatem podstawa. Jeśli dobrze przygotujecie się do jego napisania, późniejsze etapy pracy będą dla Was przyjemniejsze. A gdy cały tekst będzie gotowy, wystarczy sprawdzić, czy nie występują w nim błędy stylistyczne lub merytoryczne. Ale w tym pomoże Wam już profesjonalna korekta pracy dyplomowej.

Dlaczego plan pracy jest ważny?

Plan części teoretycznej jest jednym z najważniejszych etapów opracowywania pracy. To od jego poprawności zależy końcowa ocena pracy a także ilośc wysiłku, którą będziesz musiał włożyć w jej przygotowanie napisanie.

Od planu pracy zależy to, o czym będziesz pisał w poszczególnych rozdziałach. Z jakiej literatury skorzystasz, jakie kwestie uznasz za kluczowe do omówienia danego zjawiska a jakie za nieistotne, ale przede wszystkim plan pracy zobowiązuje Cię i promotora (chociaż z tym różnie bywa) do określenia zakresu danej tematyki.

Ze wzgledu na o, że promotorzy często uczestniczą w wieli projektach naukowych, prowadzą zajęcia i wykłady, a także mają wielu saminarzystów, mogą najzwyczaj w świecie zapomnieć o ustaleniach dotczących Twojej pracy. Na jedny seminarium możesz usłyszeć, że koniecznie musisz uwzględnić teorię potrzeb Maslowa, a na kolejnym, że jest ona zupełnie zbędna.

Jeżeli natomiast Twój plan pracy został zaakceptowany przez promotora będzie to argument wspierający Cię w ewentualnej dyskusji na dalszych etapach pracy.

Poruszany zakres tematyczny pracy nie powinien być też zbyt szeroki. Lepiej skupić się na węższym wycinku, niż brnąć w bardzo ogólne zagadnienia. W konspekcie warto więc uwzględnić jedynie najważniejsze wątki i przedstawić ich rozwinięcie w kolejnych podrozdziałach. Dzięki zawężeniu treści redagowanie pracy magisterskiej lub licencjackiej będzie później o wiele łatwiejsze.

Ważne też, aby plan wyczerpująco przedstawiał Wasz pomysł na realizację tematu. To bowiem na jego podstawie promotor stwierdzi, czy problematyka pracy została ciekawe ujęta, a także oceni Wasze przygotowanie do podjęcia tematu.

Dobry konspekt to zatem podstawa. Jeśli dobrze przygotujecie się do jego napisania, późniejsze etapy pracy będą dla Was przyjemniejsze. A gdy cały tekst będzie gotowy, wystarczy sprawdzić, czy nie występują w nim błędy stylistyczne lub merytoryczne. Ale w tym pomoże Wam już profesjonalna korekta pracy dyplomowej.

Uważaj na te błędy!

 • Brak literatury. Czasem wydaje nam się że dane zagadnienie na pewno zostało już dobrze omówione, gdyż jest przecież bardzo ważne.

  Jednak może się tak zdarzyć, że nawet takie zagadnienia nie mają zbyt pozycji w lietarturze. Może się to zdarzyć na przykład w kontekście tematów porównujących system prawny gospodarczy lub polityczny w kilku krajach.

  Podobnie może być w przypadku nowych problemów takich jak na przykład wojna na Ukraine czy w Izrealu. Nawet jeżeli opublikowano na ten temat wiele atykułów publicystycznych i dostępne są programy informacyjne,literatury naukowej może być jeszcze niewiele.

 • Zbyt szeroki kontekst.

  Zbyt wiele zagadnień poruszanych w pracy magisterskiej prowadzi do problemów z wyciągnięciem wniosków, które są jej koronnym elementem. Praca magisterka powinna mieć jasno określony cel i sposób jego realizacj. pracy.

  Jeżeli zamierzasz omówić jakieś zagadnienie, powinno to być uzasadnione, a nie mgliście powiązane z tematem Twojej

 • Wyczerpujący. Ważne też, aby plan wyczerpująco przedstawiał Wasz pomysł na realizację tematu. W ten sposób oszczędzicie sobie stresu związanego z poprawianiem pracy na ostatnią chwilę, kiedy to wy lub wasz promotor dojdziecie do wniosku, że w pracy brakuje kluczowych treści.

 • Brak uwzględnienia istotnych kwestii Wszystkie zagadnienia opisane w temacie pracy magisterskiej powinny zostać uwzględnione w jej planie. Tak samo jak przegląd badań czy niedawno wprowadzone zmiany.

Inne elementy planu pracy

Dodatkowo w pracy magisterskiej i licencjackiej powinny się znaleźć poniższe elementy. Jeśli chcesz sprawdź jak je napisać:

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje