98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Jak napisać wstęp do pracy w 30 minut?

Mam nadzieję, że moje wskazówki pomogą Wam napisać dobry wstęp do pracy dyplomowej, dzięki czemu żadna korekta treści nie będzie Wam grozić. Powodzenia!

starstarstarstarstar

ocena 4.5 (54)

Data aktualizacji: 2024-01-20

Co powinien zawierać wstęp?

Wstęp musi zawierać odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Dlaczego temat jest ważny?
 • Jaki charakter ma praca – teoretyczny czy empiryczny?
 • Co zawierają poszczególne rozdziały?
 • Co było głównym celem badawczym?
 • Jaka była główna hipoteza badawcza?

Warto zamieścić

 • Nazwy wykorzystanych metod psychometrycznych
 • Źródło danych na podstawie, których wykonałeś obliczenia
 • Nazwy ustaw, które przeanalizowałeś
 • Nazwiska autorów, na pracach których się opierałeś

Najczęstsze błędy:

 • Pominięcie, informacji o strukturze pracy.
 • Naprzemienne stosowanie czasu przeszłego i przyszłego np. zostanie przedstawiony/ przedstawiono
 • Ogólne przydługie rozważania (felietony)
 • Stosowanie czasowników w pierwszej formie (czasem dopuszczalne prze promotorów)

Wzór wstępu do uzupełnienia

Skopiuj poniżej zaprezentowany wzór wstępu do pracy licencjackiej i magisterskiej. Przejrzyj swoją pracę w poszukiwaniu informacji, które wypełnią luki we wzorze.

Pamiętaj! Wstęp to krótka informacja o tym, co zawiera Twoja praca. Standardowa objętość wstępu to 1-2 strony.

Tematem pracy jest… Temat jest ważny ponieważ…

Praca składa się z…(ilość) rozdziałów teoretycznych i …(ilość) rozdziałów w części analitycznej.

Rozdział pierwszy zawiera informacje o … (nazwa rozdziału). Przedstawiono w nim takie zagadnienia jak…(wymienione podrozdziały po przecinku). Powołano się na prace takich autorów jak…. Przytoczono wyniki badań instytutu…

Rozdział drugi o tytule…. ,składa się z następujących podrozdziałów… Opisano i porównano w nim teorie autorstwa…. oraz… Treści przedstwione w rozdziałach teoretycznych posłużyły za podstawę do postawienia pytań i hipotez badawczych (jeżeli chcesz możesz je tutaj wymienić)

Część analityczna składa się z metodologii badań własnych, prezentacji wyników i ich omówienia w kontekście dotychczasowej wiedzy. Głównym celem badawczym było zweryfikowanie hipotezy o… W badaniu wykorzystano (ankietę własną/ nazwa narzędzi). Na końcu pracy zamieszczono podsumowanie i wnioski.

Wstęp do pracy zwroty:

 • Szeroko omówiono…
 • Ukazano ewolucje pojęcia…. (np. definicji pracy) na przestrzeni czasu
 • Przedstawiono i porównano teorie…
 • Pracę poparto dotychczasowymi badaniami nad… takich autorów jak:…
 • Uwzględniono kwestie prawne powołując się między innymi na Ustawę o…, artykuły kodeksu….
 • Wnioski z pracy mają zastosowanie aplikacyjne… np. w terapii osób z depresją

Wstęp do pracy magisterskiej z psychologii- zwroty

 • W oparciu o dokonany w części teoretycznej przegląd aktualnych badań nad… zaprojektowano eksperyment psychologiczny
 • Porównano definicje pojęcia… sformułowane przez badaczy z różnych nurtów teoretycznych (np. psychoanaliza, behawioryzm, psychologia poznawcza).
 • Pracę napisano zgodnie ze standardami APA.
 • W pracy wyróżniono następujące zmienne zależne… i niezależne…
 • Zmienne zależne w pracy mierzono przy użyciu kwestionariusza…
 • Głównym celem badawczym było zweryfikowanie hipotezy o…

Wstęp do pracy licencjackiej i magisterskiej z pedagogiki - zwroty

Badanie własne oparto o ankietę własną…

W badaniach własnych posłużono się analizą dokumentów…

Opisano podstawę programową dla …

Porównano skuteczność takich metod edukacji jak…

Badana placówka wychowawczo-edukacyjna obejmuje swoją opieką dzieci w wieku..

W oparciu o literaturę przedmiotu wyróżniono wskaźniki dla zmiennych.. i skonstruowano ankietę własną

Wyniki badań własnych zobrazowano graficznie na wykresach

Porównano wyniki badań ankietowych z analizą dokumentów placówki

Wstęp do pracy magisterskiej z prawa zwroty

 • Omówiono zmiany w kodeksie… w zakresie definiowania pojęcia…
 • Poza analizą aktów prawnych szeroko omówiono postanowienia Sądy Najwyższego w zakresie…
 • Zawarto zarówno informacje o tym jak polski prawo definiuje… jaki o tym w jakim trybie ścigane jest przestępstwo…
 • Omówiono dane zagadnienie w świetle przepisów Unii Europejskiej
 • Opisano regulacje międzynarodowe w zakresie
 • Wśród źródeł prawa regulujących….. znajdują się… omówiono je w rozdziale…

Wstęp do pracy magisterskiej z pielęgniarstwa - zwroty

 • Ryzyko zachorowania na …. zwiększa się z wiekiem
 • W ostatnich dekadach zarejestrowano tendencję wzrostową zachorowalności na…
 • Podjęto problematykę występowania… w grupie
 • Opieki nad pacjentem z chorobą terminalną
 • Opieki nad pacjentami geriatrycznymi z chorobą
 • Znaczenie edukacji pacjenta w zakresie zasad dietetycznych
 • pielęgnacja w przypadku obejmuje edukację, higienę oraz zabiegi…
 • Rola pielęgniarki w procesie opieki nad pacjentem z….
wstep do pracy dyplomowej

Przykładowy wstęp

Przykładowy wstęp - Pielęgniarstwo

Ryzyko zachorowania na nowotwór zwykle zwiększa się wraz z wiekiem, w przypadku wystąpienia nowotworu jądra sytuacja wygląda odwrotnie, występuje on głównie u młodych mężczyzn w wieku 20-40 lat. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że 70% zachorowań na raka jądra dotyczy mężczyzn w wieku od 39. lat. Chorują głównie mężczyźni z grupy dwudziesto- i trzydziestolatków.

Zachorowalność na raka jąder ma tendencję wzrostową. W 2010 r. wykryto w Polsce 1094 przypadków tej choroby. Wciąż nie jest wyjaśniona przyczyna takiego stanu rzeczy; jednym z powodów może być większa wykrywalność tej choroby. Choroba nie jest związana z żadnymi konkretnymi czynnikami ryzyka, stąd może spotkać każdego, bez względu na stostowaną dietę czy aktywność fizyczną.

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny i składa się z części teoretycznej, w której podjęto problematykę częstości występowania nowotworu jąder w grupie mężczyzn, umieralności, oraz zachorowalności zarówno w Polsce, jak również na świecie. W części teoretycznej przedstawiono także przyczyny występowania nowotworu, omówiono objawy oraz diagnozowanie choroby, jej leczenie w poszczególnych stadiach zaawansowania choroby nowotworowej, oraz postępowanie w przypadku nawrotu choroby.

Druga część pracy przedstawia dane statystyczne przedstawiające zapadalność na nowotwór złośliwy u mężczyzn województwa śląskiego i małopolskiego w latach 2011-2016 społeczeństwie oraz szczególne problemy z jakimi mierzy się personel medyczny podczas leczenia zaburzeń odżywiania u tych osób. Celem pracy jest określenie roli pielęgniarki w procesie leczenia anoreksji u osób objętych opieką geriatryczną. Aby go zrealizować dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz przeprowadzono badanie własne w domu pomocy społecznej. Praca składa się z trzech rozdziałów, dwa pierwsze to analiza literatury przedmiotu, a ostatni to opis przebiegu i wyników badań własnych. W pierwszym rozdziale przedstawiono problem anoreksji jako specyficznego zaburzenia odżywiania. Opisano w tym miejscu definicje tej grupy chorób oraz sklasyfikowano ich rodzaje. Szerzej opisano samą anoreksję, jej etiologię, objawy, diagnozę, przebieg i leczenie.Scharakteryzowano także rolę pielęgniarki w procesie opieki nad pacjentem z zaburzeniami odżywiania oraz jej znaczenie podczas leczenia i edukacji chorego.

Przykładowy wstęp - Pedagogika

Zjawisko przemocy jest często obserwowanym zjawiskiem, także w obecnych czasach. Przejawia się w prawie wszystkich płaszczyznach egzystencji. To negatywne zachowanie zakorzenione jest w egzystencji oraz kulturze ludzkiej od niepamiętnych czasów i pojawia się w większości struktur społeczno-obyczajowych. Stosowanie przemocy budzi niepokój ze względu na jej poważne skutki. To niepokojące zjawisko jest obecne w życiu i kulturze człowieka od dawna i od wieków przenika przez wszystkie struktury społeczno-obyczajowe.

Niniejsza praca poświęcona jest zjawisko przemocy w młodzieżowym obiekcie terapeutycznych dla młodzieży. Przedstawione zjawisko dotyka coraz większej ilości osób niepełnoletnich, zwłaszcza zdemoralizowanych, zamieszkujących w ośrodkach. Prawie wszystkie zachowania powiązane z używaniem przemocy mają miejsce na obszarze obiektów, gdzie rezydują osoby niepełnoletnie, czyli w ośrodkach, których nadrzędnym zadaniem jest edukacja i wychowanie. Istnieje wiele sposobów i rozwiązań pomagających zmniejszyć poziom stosowania zachowań przemocowych. Jednak ważne jest prowadzenie stałego i specjalistycznego monitorowania, w celu podejmowania ukierunkowanych i efektywnych działań wobec przeciwdziałania temu zjawisku wśród nieletnich.

Praca składa się z dwóch rozdziałów terapeutycznych i jednego empirycznego. W rozdziale pierwszym omówiono zagadnienie przemocy. Opisano definicje zjawiska, jego uwarunkowania, rodzaje i formy oraz sposoby radzenia sobie z nim. W rozdziale drugim opisano funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Szczególną uwagę zwrócono na zasady kierowania i pobytu wychowanków w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. Zdefiniowano Cele i zasady zajęć socjoterapeutycznych w zapobiegających stosowaniu przemocy oraz opisano strukturę i metody pracy podczas zajęć socjoterapeutycznych z grupą.

Przedmiotem badań w niniejszej pracy jest problem przemocy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach, a także działania zwalczające skalę tego zjawiska. Motywem podjęcia tematu jest ciągła aktualność problemu oraz zainteresowanie autora pracy problematyką dotyczącą zjawisk patologii. Wybór tematu pracy został podyktowany również wykonywaną pracą zawodową autora, a także stale rosnącym zjawiskiem stosowania przemocy przez podopiecznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Praca ma na celu identyfikację zjawiska przemocy w młodzieżowym ośrodku socjoterapii jako przejawu społecznej patologii, jak również przybliżenie tej problematyki, a także określenie głównych przyczyn, form oraz możliwych sposobów przeciwdziałania zjawiska.

Po uwzględnieniu powyższego celu, główny problem badawczy został określonyw postaci pytań dotyczących tematu pracy:

 1. Jakie są uwarunkowania przemocy wśród młodzieży?
 2. Jakie są rodzaje pomocy społeczno-pedagogicznej w zapobieganiu stosowania przemocy w młodzieżowym ośrodku socjoterapii?

Do uzyskania określonego celu pracy wykorzystano następujące metody badawcze: syntezy, analizy, krytyki zewnętrznej i wewnętrznej źródeł, wnioskowanie oraz komparatystyki literatury przedmiotu. Wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne pozwoliło w wydobyć z materiałów źródłowych niezbędne dane.

Przyjęty kierunek badań wskazywał komplementarne zastosowania wielu metod badawczych, jak również posłużenie się szerokim wachlarzem narzędzi badawczych. W trakcie przygotowywania pracy została przeprowadzona wnikliwa analiza publikacji prasowych, literatury przedmiotu, aktów prawnych, jak również internetowych artykułów, które dotyczą zjawiska społecznej patologii wśród podopiecznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Najbardziej wartościowymi pozycjami w doktrynie przedmiotu dla niniejszego opracowania są: K. Kmiecik– Baran Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologiczno-psychologiczne , A. Brzezińska, E. Hornowska Dzieci i młodzież wobec przemocy i agresji oraz S. Guerin, E. Hennessy Przemoc i prześladowania w szkole. Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. Publikacje te w dość obszerny sposób opisują zjawiska patologiczne charakterystyczne dla przemocy wśród młodzieży. Oprócz tego, niezwykle przydatne okazały się publikacje K. Sawicka Socjoterapia, E. Gabriel Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapiioraz S. Kawula, H. Machel H Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i poza szkolnym. Podstawowym aktem prawnym wykorzystywanym w pracy było Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Wskazówki

Wstęp najlepiej napisać na końcu. Choć może wydawać się to przewrotnym podejściem, wiele osób doradza właśnie ten sposób. Dlaczego? Gdy część teoretyczna i badawcza jest gotowa, dokładnie wiemy, o czym jest praca, dzięki czemu dużo łatwiej napisać o niej dobry i zwięzły tekst. Na samym początku dysponujemy jedynie wyobrażeniem na bazie konspektu, co zdecydowanie utrudnia pisanie wstępu.

Technicznie rzecz biorąc... We wstępie zawsze posługujemy się formą bezosobową i unikamy subiektywnych ocen (wnioski prezentujemy w części z podsumowaniem). Dbamy też o porządek wypowiedzi i estetyczny podział na akapity. Choć wydaje się to oczywiste, musicie naprawdę nastawić się na porządne redagowanie pracy pod tym kątem, ponieważ tylko dobrze skonstruowany wstęp będzie czytelny. Warto zatem wcześniej określić, co powinien zawierać każdy z akapitów, aby nie stracić z oczu istotnych kwestii (dzięki temu unikniemy przysłowiowego "lania wody" )

Jakie wątki poruszać we wstępie? Na samym początku dobrze w kilku zdaniach wprowadzić w problematykę pracy, by płynnie przejść do krótkiego przeglądu dotychczasowych badań naukowych. Następnie należy wprost podać temat pracy i uzasadnić jego wybór (tutaj można śmiało podać również swoje subiektywne powody np. prywatne zainteresowanie daną kwestią itp.). Pamiętajcie, że poprawa wstępu w pracy dyplomowej będzie konieczna, jeśli nie zostanie wskazany cel badań. W tym momencie trzeba też zasygnalizować przyjęte hipotezy i problemy badawcze. A na koniec pozostaje już tylko krótko wspomnieć o metodologii i wykorzystanej literaturze.

Jak napisać wstęp do pracy?

Wstęp to zapowiedź tego co znajduje się w pracy. Napisz dlaczego wybrany przez Ciebie temat jest ważny, opisz cel i strukturę pracy. Zamieść informacje o przeprowadzonym przez Ciebie badaniu, wykorzystanych metodach, autorach na prace których się powołujesz. Więcej wskazówek w poniższym artykule.

Kiedy pisać wstęp?

Są utalentowani pisarze którzy tworzą go rozpoczynając tworzenie pracy, ale moim zdaniem zdecydowanie łatwiej będzie Ci uzupełnić ten fragment na końcu - po napisaniu teorii i metodologii

Jak długi musi być wstęp do pracy?

Wstęp ma być proporcjonalny do wielkości całej pracy. Przy standardowej wielkości 50-70 stron wstęp zajmuje około 2 lub 3 strony

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje