98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Praca magisterska i licencjacka z pielęgniarstwa. Pisanie pielęgniarstwo

Zawód pielęgniarki to jeden z tych zawodów w naszym kraju, które są najmniej doceniane. Praca ta wymaga wielu poświęceń, a wynagrodzenie jest często nieadekwatne do ilości oraz znaczenia wykonywanej pracy. Mamy zatem ogromny szacunek wobec osób, które podejmują ten kierunek studiów, a przedstawione tutaj materiały mogą pomóc w uzyskaniu upragnionego dyplomu.

Okładka artykułu
starstarstarstarstar

ocena 5 (5)

Data aktualizacji: 2024-01-21

Przykładowe tematy prac z pielęgniarstwa

Temat pracy magisterskiej i licencjackiej z pielęgniarstwa może dotyczyć wielu aspektów, najczęściej stricte medycznych, w których często podejmowana jest próba określenia, ile Polacy wiedzą na temat konkretnych sytuacji medycznych takich jak na przykład: rak piersi, profilaktyka pierwotnej i wtórna chorób sercowo-naczyniowych czy jakość życia po danej operacji. Nierzadko również temat pracy odnosi się do tego, jak wykonywany przez pielęgniarki zawód oddziałuje na pacjentów, bądź do tego, w jaki sposób stres oraz ryzyko związane z ich pracą wpływa na nie same.

 • Ocena wiedzy młodych kobiet na temat profilaktyki raka piersi.
 • Postawy i wiedza studentów pielęgniarstwa i studentów kierunków niemedycznych na temat transplantacji.
 • Jakość życia po operacji żołądka.
 • Ocena stopnia ryzyka odleżyn oraz wpływ profilaktyki przeciwodleżynowej na proces gojenia się ran.
 • Ocena wiedzy kobiet i mężczyzn powyżej 60 roku życia w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób sercowo-naczyniowych.
 • Przyczyny powstawania otyłości u mieszkańców domu pomocy społecznej o profilu psychiatrycznym w Krakowie.
 • Retrospektywna analiza bólu ostrego u pacjentów po operacjach endoprotezoplastyki biodra i kolana.
 • Rola i zadania pielęgniarki w przygotowaniu pacjentów do samoopieki z cukrzycą typu 1.
 • Styl życia pacjentów po przebytej angioplastyce wieńcowej.
 • Ocena wiedzy pacjentów na temat stopy cukrzycowej.
 • Zapadalność na nowotwór złośliwy jądra u mężczyzn.
 • Porównania wyników leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.
 • Biopsja mammotomiczna pod kontrolą USG – ocena jakości życia pacjentek po zabiegu.
 • Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zawałem mięśnia sercowego w oddziale szpitalnym.

Przykładowy plan pracy magisterskiej i licencjackiej z pielęgniarstwa

Temat: Jakość życia po operacji żołądka

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział I. WSTĘP

Rozdział II. NOWOTWORY ŻOŁĄDKA

 • 2.1. Definicja, patomechanizm i epidemiologia chorób nowotworowych w Polsce
 • 2.2. Podział nowotworów żołądka i ich charakterystyka
 • 2.3. Przyczyny powstawania chorób nowotworowych żołądka
 • 2.4. Rozpoznanie i objawy kliniczne nowotworów żołądka
 • 2.5. Ogólne zasady leczenia chorób nowotworowych żołądka w Polsce

Rozdział III. JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW PO OPERACJI RAKA ŻOŁĄDKA

 • 3.1. Definicja jakości życia według WHO
 • 3.2. Problemy pacjentów po operacji raka żołądka

Rozdział IV. BADANIA WŁASNE

 • 4.1. Cele i założenia pracy
 • 4.2. Materiał badawczy
 • 4.3. Metody badawcze
 • 4.4. Wyniki badań własnych

Kwestionariusz ankiety

 • 5.1. Spis tabel
 • 5.2. Spis wykresów

DYSKUSJA

WNIOSKI

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Temat: Ocena stopnia ryzyka odleżyn oraz wpływ profilaktyki przeciwodleżynowej na proces gojenia się ran

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział I. PODSTAWY TEORETYCZNE PRZEDMIOTU BADAŃ

 • 1.1. Definicja i klasyfikacja odleżyn
 • 1.2. Przyczyny i miejsca występowania odleżyn
 • 1.3. Skale do oceny zagrożenia powstawania odleżyn
 • 1.4. Profilaktyka przeciwodleżynowa w pracy pielęgniarki
 • 1.5. Rehabilitacja pacjenta unieruchomionego w łóżku z odleżynami
 • 1.6. Prawidłowe odżywianie w leczeniu ran

Rozdział II. METODOLOGIA BADAŃ

 • 2.1. Cele, problemy, hipotezy badawcze
 • 2.2. Metody, narzędzia, techniki badawcze
 • 2.3. Charakterystyka badanej grupy
 • 2.4. Przebieg badań
 • 2.5. Metody statystyczne

Rozdział III. WYNIKI BADAŃ

 • 3.1. Skala NORTON
 • 3.2. Skala oceny podstawowych czynności codziennych (skala ADL)
 • 3.3. Skala oceny stanu odżywienia (skala NRS)
 • 3.4. Skala Torrace`a (stopnie odleżyn)

DYSKUSJA

WNIOSKI

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Temat: Ocena wiedzy kobiet i mężczyzn powyżej 60 roku życia w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób sercowo-naczyniowych

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział I. Choroby sercowo – naczyniowe, rozważania ogólne

 • 1.1. Budowa i funkcje serca
 • 1.2. Charakterystyka chorób sercowo – naczyniowych
 • 1.3. Czynniki ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego
 • 1.4. Wskaźniki epidemiologiczne

Rozdział II. Profilaktyka chorób sercowo – naczyniowych

  2.1. Profilaktyka pierwotna 2.2. Profilaktyka wtórna

Rozdział III. Zachowania zdrowotne a ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe

Rozdział IV. Cel i założenia pracy

Rozdział V. Metodologia badań

 • 5.1 Charakterystyka badanej grupy
 • 5.2 Metody pracy

WYNIKI BADAŃ

DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Temat: Porównania wyników leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział I. ZESPÓŁ KANAŁU ŁOKCIOWEGO

 • 1.1. Ogólne poglądy na temat na temat zespołu łokciowego
 • 1.2. Cechy charakterystyczne anatomii nerwu łokciowego
 • 1.3. Klasyfikacja neuropatii i ich przyczyny
 • 1.4. Objawy uszkodzenia nerwu łokciowego
 • 1.5. Charakterystyka zespołu łokciowego
 • 1.6. Kliniczne objawy zespołu łokciowego
 • 1.7. Diagnostyka różnicowa

Rozdział II. OBOWIĄZKI I ZADANIA PIELĘGNIARSKIE W POMAGANIU PACJENTOM Z ZESPOŁEM ŁOKCIOWYM

 • 2.1. Metoda leczenia
 • 2.2. Leczenie zachowawcze
 • 2.3. Fizjoterapia
 • 2.4. Terapia przeciwbólowa
 • 2.5. Leczenie operacyjne

Rozdział III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

 • 3.1. Cel pracy
 • 3.2. Problemy badawcze
 • 3.3. Materiał i metody

Rozdział IV. WYNIKI

 • 4.1. Wyniki i analiza
 • 4.2. Indywidualne badania
 • 4.3. Problemy medyczne i opieka nad pacjentem w okresie pooperacyjnym
 • 4.4. Dyskusja

WNIOSKI

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Temat: Obciążenie pracą pielęgniarekna bloku operacyjnym

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział I. TEORETYCZNE PODSTAWY PRACY

 • 1.1. Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską w Polsce
 •     1.1.1. Kadra pielęgniarska
 •     1.1.2. Czas pracy pielęgniarki/położnej
 •     1.1.3. Relacja pacjent: pielęgniarka – ogólne oszacowania dla poszczególnych oddziałów
 •     1.1.4. Relacja pacjent: pielęgniarka– oszacowania dla szpitali
 • 1.2. Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych – legislacja polska
 •     1.2.1. Rozporządzenie z 28 grudnia 2013 roku
 •     1.2.2. Krytyka ze strony środowiska
 •     1.2.3. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych – regulacje w innych państwach
 •     1.2.4. Liczba personelu gwarantująca bezpieczeństwo pacjentów wg opublikowanych doniesień naukowych
 •     1.2.5. Propozycja regulacji minimalnych norm zatrudnienia w Polsce
 • 1.3. Czynniki szkodliwe oraz obciążenie pracą pielęgniarek
 •     1.3.1. Narażenie zawodowe pielęgniarek
 •     1.3.2. Obciążenie pracę pielęgniarek
 •     1.3.3. Choroby zawodowe i zaburzenia zdrowia pielęgniarek
 •     1.3.4. Koszty bezpośrednie i pośrednie chorób zaodowych

Rozdział II. METODOLOGIA BADAŃ

 • 2.1. Cel i przedmiot badań
 • 2.2. Problem badawczy
 • 2.3. Metody, techniki i narzędzia badań
 • 2.4. Organizacja badań

Rozdział III. CZĘŚĆ EMPIRYCZNA

 • 3.1. Charakterystyka grupy badanej
 • 3.2. Miejsce pracy
 • 3.3. Stres według PSS-10 w badanej grupie
 • 3.4. Skala Ryzyka Psychospołecznego

WNIOSKI

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Przykład pracy dyplomowej z pielęgniarstwa

Fragment wstępu:

Przeszczepianie narządów, tkanek oraz komórek jest jedną z najistotniejszych i najbardziej efektywnych sposobów terapii. Pozwala na wydłużenie życia, lecz co ważniejsze podnosi również jego jakość. Aktualnie jest to dynamicznie rozwijająca się gałąź nauk medycznych. Mimo postępu nowoczesnych technologii, lekarze transplantolodzy miewają trudności z dostępnością narządów, gdyż przybywa osób, które ich wymagają. Największym z wyzwań transplantologii klinicznej jest wciąż pozyskiwanie większej niż dotychczas liczby narządów pochodzących od dawców żywych i zmarłych. Istotnym działaniem jest propagowanie wiedzy z zakresu transplantacji przy zachowaniu zrozumiałej formy. Może to przyczynić się do podniesienia poziomu świadomości społecznej oraz spowodować poprawę nastawienia do kwestii transplantacji.

Fragment części teoretycznej:

Metody wykrywania i rozpoznawania raka piersi

Zalecenia odnośnie badań mammograficznych różnią się w zależności od danego kraju. W Stanach zjednoczonych badania mammograficzne są rekomendowane co dwa lata kobietom pomiędzy 50. a 74. rokiem życia, zaś nie są one zalecane kobietom, które mają powyżej 75 lat, bądź są w wieku od 40 do 49 lat (US Preventive Services Task Force. Screening for breast cancer, Ann Intern Med 2009). Nieodpłatne badania mammograficzne w Polsce, dla kobiet pomiędzy 50. a 69. rokiem życia, zawdzięczane są Populacyjnemu Programowi Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Tego rodzaju programy w wielu krajach europejskich na zachód od Polski występują już od ponad 20 lat (Didkowska J. 2010). Polska Unia Onkologii, będąca pozarządową organizacją, zrzeszająca osoby zaangażowane w walkę z chorobami nowotworowymi, nie rekomenduje badań mammograficznych dla kobiet poniżej 39. roku życia oraz tych powyżej 70 lat. U kobiet w wieku pomiędzy 50 a 69 lat wskazane jest przeprowadzenie mammografii raz na dwa lata, natomiast jeśli chodzi o kwestię kobiet między 40. a 49. rokiem życia, uwarunkowana jest ona indywidualną oceną ryzyka tj. dodatnim wywiadem rodzinnym oraz objawami (Jassem J., Bobek-Billewicz B., Krzakowski M. 2009).

Kryteria i sposób stwierdzenia trwałego i nieodwracalnego ustania czynności mózgu

W naszym kraju kryteria i możliwości ustalenia trwałego bezpowrotnego ustania czynności mózgu określa Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 roku. W skład komisji stwierdzającej śmierć mózgu powołany jest neurolog/neurochirurg a także anestezjolog. Postępowanie to może zostać uruchomione po wyczerpaniu dostępnych sposobów leczenia. Procedura ta rozpoczyna się od wstępnej obserwacji. Okres ten trwa od momentu wystąpienia objawów klinicznych śmierci mózgu minimum 6 godzin w sytuacji uszkodzeń pierwotnych i minimum 12 godzin, w przypadku uszkodzeń wtórnych oraz u dzieci poniżej 2 lat.

Fragmenty z części metodologicznej:

Badanie zostało zrealizowane na podstawie analizy indywidualnych przypadków pacjentów. Z tego powodu w trakcie kilku spotkań zostały przeprowadzane rozmowy z osobami chorymi na autoimmunologiczną chorobę, jaką jest cukrzyca typu 1. Celem wywiadu było określenie trudności pielęgnacyjnych pacjentów z tą chorobą. Dodatkowo, jako technikę uzupełniającą zastosowano analizę dokumentów danych pacjentów. Analizie poddano dokumentację medyczną, wypisy ze szpitala a także kartę informacyjna oraz zalecenia dotyczące postępowania medycznego. Uwzględniono również czas trwania choroby oraz przyjmowane przez pacjenta leki. choroby i stosowane przez chorego lekarstwa.

Analiza wiedzy dotyczącej ostrych powikłań cukrzycy pozwoliła stwierdzić, że większość badanych, bo aż 24 osoby (60%), nie potrafiły określić, jakie schorzenia zaliczane są do ostrych powikłań tej choroby. W tej grupie było 9 kobiet (22,5%) oraz 15 mężczyzn (37,5%). Należy nadmienić, że tylko kobiety podawały stan hipoglikemii jako ostry stan w cukrzycy. I tak mężczyźni wykazali się większą niewiedzą w tym pytaniu, a więc udzielili odpowiedzi "nie wiem". Jednak paradoksalnie większa liczba kobiet wskazała stopę cukrzycową jako powikłanie ostre, co stanowi odpowiedź błędną. Warto zwrócić uwagę na to, że jednocześnie w większości wskazały one odpowiedź prawidłową, czyli hipoglikemię, przy braku odpowiedzi poprawnej wśród mężczyzn.

Fragment zakończenia:

Przeprowadzone badania własne udowodniły główną hipotezę, co świadczy o tym, że większość pielęgniarek pracujących w tej placówce medycznej ma świadomość jakie ryzyko wiąże się z ich pracą oraz jak ważne jest utrzymywanie tego ryzyka na niskim poziomie. Nie bagatelizują one tego problemu, widać, że jest on dla nich istotny. Biorąc pod uwagę odpowiedzi udzielone przez respondentów, pięć hipotez szczegółowych również zostały potwierdzonych(…). Podsumowując, pielęgniarki są świadome czym jest oraz czym może być spowodowane ryzyko w miejscu ich pracy. Wiedzą jakie czynniki mogą głównie wpływać na jego wzrost oraz w jaki sposób można się przed tymi czynnikami chronić. Istotne jest, żeby w każdej placówce medycznej występowały odpowiednie procedury oraz działania, które zapewnią bezpieczeństwo pracownikom w miejscu pracy, zarówno fizyczne jak i psychiczne, ponieważ od tego zależy ich życie i zdrowie.

Przykładowe zwroty w pracy z pielęgniarstwa

 • Celem niniejszej pracy jest…
 • Wiedza respondentów biorących udział w badaniu, była na wysokim poziomie…
 • Analiza statystyczna wyników badań własnych wykazała…
 • W niniejszej pracy zadano pytanie, czy…
 • W pracy własnej zapytano o zgodę na…
 • Element ten jest najczęstszym czynnikiem ryzyka…
 • Do wyjaśnienia czynników predysponujących do wspomnianej choroby należą…
 • Jedną z grup narażonych na tę sytuację, są…
 • Literatura przedmiotu dowodzi, że stan odżywienia chorych…
 • Wynika stąd, że zależność między odżywianiem a ryzykiem pojawienia się…
 • Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do tej choroby mogą być…
 • Istotnym znaczeniem jest wiedza na temat…
 • Sprawą najwyższej wagi jest również…
 • Blisko połowa ankietowanych w badaniach własnych przeciętnie oceniała poziom własnej wiedzy na temat…

Ankieta do pracy z pielęgniarstwa

Studiuję pielęgniarstwo na uczelni X w mieście Y. Prowadzę badania na temat oceny wiedzy polskiego społeczeństwa na temat wpływu palenia papierosów na układ oddechowy człowieka. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi, ważne żeby były one szczere. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane jedynie do badań naukowych, a sama ankieta jest dobrowolna i anonimowa. Z góry dziękuję za poświęcony czas.

Zobacz przykładową ankietę

1. Czy pali Pani/Pan papierosy?

Tak

Nie

2. Od jakiego czasu pali Pani/Pan papierosy?

Mniej niż rok

1-5 lat

6-10 lat

11-20 lat

> 20 lat

3. Czy jest Pani/Pan świadoma/świadomy wpływu palenia papierosów na układ oddechowy człowieka?

Tak

Nie mam zdania

Nie

4. Do występowania których z poniższych chorób, może przyczyniać się palenie papierosów?

Rak płuca

Rak jamy utnej

Rak krtani

Astma

POChP

Nieżyt nosa

5. Czy cierpi Pani/Pan na którąś z wymienionych wyżej chorób?

Tak

Nie

6. Jakiej choroby układu oddechowego najbardziej się Pani/Pan obawia?

………………………………………………………………………………………………………….

7. Czy zna Pani/Pan znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce chorób układu oddechowego?

Tak

Nie mam zdania

Nie

8. Czy obecnie uprawia Pani/Pan jakąkolwiek formę aktywności fizycznej?

Tak

Nie

9. Czy zauważyła Pani/Pan spadek kondycji fizycznej?

Tak

Nie

10. Czy Pani/Pana zdaniem edukowanie w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego jest ważne?

Tak

Nie mam zdania

Nie

11. Czy w Pani/Pana opinii obecnie odpowiednią wagę przywiązuje się do informowania na Temat wpływu palenia papierosów na układ oddechowy człowieka?

Tak

Nie mam zdania

Nie

12. W jakim stopniu miała Pani/Pan dostęp do informacji na temat chorób układu oddechowego, które mogą być wynikiem palenia papierosów?

Bardzo dobry

Dobry

Średni

Zły

Bardzo zły

13. Skąd czerpie Pani/Pan wiedzę na temat chorób, które może wywoływać palenie papierosów?

Lekarz

Znajomi

Rodzina

Telewizja

Internet

Inne ……………………………………………………………………………………………….

14. Czy planuje Pani/Pan w ciągu najbliższego miesiąca rzucić palenie?

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Nie wiem

Raczej nie

Na pewno nie

15. Jeśli tak, to dlaczego chce Pani/Pan rzucić palenie?

…………………………………………………………………………….

Metryczka

1. Płeć

Kobieta

Mężczyzna

2. Miejsce zamieszkania

Wieś

Miasto < 50 tysięcy mieszkańców

Miasto 50-100 tysięcy mieszkańców

Miasto 100-500 tysięcy mieszańców

Miasto > 500 tysięcy mieszkańców

3. Wiek

< 18 lat

18-29 lat

30-39 lat

40-49 lat

50-59 lat

60-69 lat

> 70 lat

Aby stworzyć prawidłową ankietę należy przede wszystkim określić cel ankiety, który musi być ściśle powiązany z celem badań. Ważny jest wstęp, w którym zamieszczona jest krótka informacja dla respondenta odnośnie jej tematyki. W samej części merytorycznej istotne jest, żeby układać pytania tematycznie. Po skończeniu jednego tematu dopiero należy kierować się do kolejnego. Pozwoli to na uzyskanie przejrzystej ankiety, którą osoba badana będzie mogła bez żadnego problemu wypełnić. Warto zadawać takie pytania, które nie zmęczą badanego i nie spowodują, że przerwie on ankietę w trakcie jej wypełniania, ponieważ to nie na tym nam zależy. Nie należy zadawać zbędnych pytań, warto stawiać tylko takie, które pozwolą uzyskać informacje potrzebne do pracy badawczej, a nie tylko zaburzą wyniki. Pytania powinny być proste tak, żeby respondent nie musiał zastanawiać się nad treścią pytania, lecz po chwili mógł udzielić odpowiedzi. W pytaniach, które występują w ankiecie nie może być sugerowana odpowiedź, a odpowiedzi te powinny być łatwo mierzalne, żeby mogły faktycznie przyczynić się do zrealizowania danego celu badawczego. Ostatnią część ankiety stanowi metryczka, w której zadawane są pytania odnośnie samego respondenta. Tutaj również rzecz jasna ważne jest, żeby zadawać tylko takie pytania, które są faktycznie istotne. Te wszystkie rady powinno przyczynić się do tego, że ankieta do Twojej pracy dyplomowej będzie naprawdę wartościowa.

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje