98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Praca magisterska z prawa. Pomoc.

Okładka artykułu
starstarstarstarstar

ocena 4.5 (20)

Data aktualizacji: 2020-03-04

Gwarantuję, że napisany przeze mnie tekst spełni poniższe wymagania, będzie:

 • Na temat.
 • Oparty wyłącznie o aktualnie obowiązujące akty prawne.
 • Przytaczał orzecznictwo dotyczące podjętej problematyki.
 • Zawierał unikalne wnioski na dany temat.
 • Wolny od plagiatu.

Dodatkowo – uwzględniam WSZYSTKIE poprawki promotora za darmo!

Jak napisać pracę z prawa?

Sukces w pisaniu pracy magisterskiej na dowolny temat, zależy w głównej mierze od dobrego kontaktu ze swoim promotorem. To on będzie czuwał nad doborem zakresu merytorycznego w Twojej pracy, żeby nie była zbyt obszerna, a także będzie pełnił pierwszoplanową rolę we wspieraniu Cię w całym procesie jej tworzenia, redakcji oraz prezentacji przed komisją egzaminacyjną. Pierwszym krokiem w budowaniu owocnej relacji promotor-student jest szczegółowe określenie wzajemnych oczekiwań co do formy współpracy i jej zakresu po obu stronach. Nie wahaj się szczegółowo dopytywać jak często Twój promotor chciałby przeglądać poczynione przez Ciebie postępy oraz w jakim kształcie chciałby widzieć pracę w jej finalnej wersji. Należy pamiętać, że wszelkie wprowadzane przez niego działania porządkujące mają na celu takie ukształtowanie pracy i jej zakresu, aby była jak najbardziej wyczerpująca i zwarta. Warto w tym miejscu raz na zawsze skończyć z mitem, że prawdziwa praca magisterska ma przynajmniej 120 stron. To nieprawda. Prawdziwie wartościowa praca magisterska ma dokładnie tyle stron, ile jest potrzebne żeby omówić postawiony w niej problem. I to właśnie rolą promotora jako doświadczonego członka społeczności naukowej jest takie prowadzenie Cię przez ten proces, aby Twoja przepustka do dyplomu nie miała objętości encyklopedii. Również styl formatowania pracy i jej budowy będzie zależał od wytycznych promotora, tak aby odciążyć Cię od zastanawiania się nad wszelkimi aspektami poza zawartością merytoryczną. W celu ułatwienia Ci owocnego kształtowania współpracy z promotorem, publikujemy poniżej checklistę do omówienia na kolejnych seminariach:

 • Jakie konkretnie pozycje, muszą znaleźć się w bibliografii?
 • Jaka powinna być docelowa ilość stron pracy (uwzględniając w nich wstęp i zakończenie pracy)?
 • W jakich terminach powinieneś prezentować kolejne rozdziały?
 • W jaki sposób praca ma zostać sformatowana? Najlepiej w tym miejscu poprosić o plik przykładowy z docelowym formatowaniem wyglądu pracy i sposobu jej formatowania.
 • W jaki sposób masz zamieszczać przypisy do pozycji znalezionych w systemach informacji prawnej (LEX, Legalis)?
 • Jaki jest maksymalny dopuszczalny współczynnik plagiatu, który może wyjść podczas sprawdzania pracy przez Jednolity System Antyplagiatowy (JSA)?

Pamiętaj, że JSA rozpoznaje cytaty z aktów prawa jako plagiat. Oznacza to, że trzeba jak najczęściej stosować parafrazy danych fragmentów. Należy przy tym ustalić z promotorem konkretny system przytaczania aktów prawnych, tak aby był on jednocześnie niezmieniony w swoim znaczeniu przy uwzględnieniu możliwego w tym miejscu alertu ze strony JSA. Dobrą praktyką jest całkowite niestosowanie cytatów w tekście pracy. Jest to niezwykle pracochłonne i często trudne w odniesieniu do pojęć prawniczych, jednak czasem niezbędne w celu zachowania współczynnika plagiatu na dopuszczalnym poziomie. Zapewne wiesz, że polskie prawo dopuszcza cytowanie aktów prawnych wprost z uwagi na to, że nie są one chronione prawem autorskim. Rzeczywistość badania i akceptacji poziomów plagiatu w pracach prawnych jest niestety taka, że niezbędne jest nieraz żmudne przerabianie tekstu ustawy, tak aby zachował on swój pierwotny sens i jednocześnie nie został rozpoznany przez algorytm skanujący.

Pułapką na którą nadziało się już wielu prawników in spe, jest zachodzący stale proces zmian poszczególnych przepisów. Jest to jedna z charakterystycznych trudności w pracach prawniczych, ponieważ muszą one zawsze być zgodne z AKTUALNYM stanem prawnym. Aktualnym na dzień obrony pracy dyplomowej. Oznacza to, że niezbędne jest nieustanne śledzenie zmian przepisów pod kątem ich wpływu na aktualność Twojej pracy magisterskiej. Jest to zwłaszcza kluczowe w sytuacji, gdy pomimo wszelkich starań, nie uda Ci się podejść do obrony swojej pracy w zaplanowanym terminie i zmuszony będziesz przesunąć ją o kilka miesięcy. Może się okazać, że podczas tego okresu przepisy, które zostały użyte przez Ciebie w pracy, zostały znowelizowane. Dlatego zawsze sprawdzaj czy piszesz pracę na podstawie aktualnego stanu prawnego. Sprawdzaj również czy literatura prawnicza z której korzystasz jest zgodna z obowiązującym prawem.

Zobacz jak pracuję! Przeczytaj moje opracowanie na temat: Czy poprawa prac jest zgodna z prawem?

Napisanie pracy magisterskiej z prawa jest czasochłonne, wymaga wiedzy i doświadczenia!

Literatura z zakresu prawa jest bardzo bogata, mogłoby się zatem wydawać, że napisanie pracy nie powinno przysporzyć większych trudności. Tak jednak nie jest. Wynika to głównie z tego, że prawidłowo napisana praca, to nie bezkrytycznie powielone fragmenty książek. Nie na tym polega napisanie pracy. Podstawą pisania pracy musi być dokładna analiza i prawidłowa interpretacja aktów prawnych (ustaw). Dlatego jest to tak czasochłonne i wymaga biegłości. Jeżeli jakaś firma oferuje, że praca z nauk prawniczych powstanie szybko, świadczy to, o zupełnym braku wiedzy, albo o celowym wprowadzeniu studenta w błąd.

Plan pracy

Poniżej przykładowe plany prac magisterskich z Prawa:

Temat: Prawo pracy

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział I Zagadnienia wprowadzające

 • 1.1. Pracownik i pracodawca
 • 1.2. Zleceniobiorca i zleceniodawca
 • 1.3. Charakterystyka umów o pracę
 • 1.4. Charakterystykaumów cywilnoprawnych
 • 1.5. Dokumentacja pracownicza

Rozdział II Nawiązanie stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego

 • 2.1. Nawiązanie umowy cywilnoprawnej (zlecenia, agencyjna, o dzieło, kontrakt...)
 • 2.2. Nawiązanie umowy o pracę (na okres próbny, na czas określony, nieokreślony i na zastępstwo)
 • 2.3. Czas pracy
 • 2.4 Wynagrodzenie
 • 2.5. Urlopy

Rozdział III Rozwiązanie stosunku pracy i stosunku cywilnoprawnego

 • 3.1. Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej (zlecenia, agencyjna, o dzieło, kontrakt)
 • 3.2. Rozwiązanie umowy o prace ( na okres próbny, na czas kreślony, nieokreślony i na zastępstwo)
Rozdział IV Statystyki, wykresy
 • 4.1.1 jaka jest skala zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych
 • 4.2. skala zwolnień lekarskich
 • 4.3. udzielania urlopów itd. Na podstawie PIP, ZUS...

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Temat: Opowiedzialność administracyjna w ochronie prawa

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział I Geneza, rozwój i aspekty prawne ochrony środowiska

 • 1.1 Klub Rzymski 1968 r.1 Człowiek i środowisko – Konferencja Sztokholmska 1972 r.
 • 1.2 Środowisko i rozwój – Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r.
 • 1.3 Zrównoważony rozwój – Konferencja w Johanesburgu 2002 r.

Rozdział II Odpowiedzialność prawna i administracyjna w ochronie środowiska

 • 2.1 Odpowiedzialność karna i cywilna
 • 2.2 Odpowiedzialność administracyjna
 • 2.3 Inne formy odpowiedzialności prawnej

Rozdział III Administracja Publiczna w ochronie środowiska

 • 3.1 Organy ochrony środowiska
 • 3.2 Zadania administracji publicznej
 • 3.3 Prawne formy realizacji zadań administracji publicznej na rzecz ochrony środowiska
 •     3.3.1 Akty normatywne administracji i akty generalne stosowania prawa
 •     3.3.2 Akty administracyjne
 •     3.3.3 Umowy i ugody cywilnoprawne oraz administracyjne

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Temat: Status pracowników samorządu terytorialnego

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział I Samorząd terytorialny w Polsce

 • 1.1 Geneza, pojęcie i istota samorządu terytorialnego
 • 1.2 Struktura samorządu terytorialnego
 • 1.3 Samorząd gminny
 • 1.4 Samorząd powiatu
 • 1.5 Samorząd województwa

Rozdział II Prawne aspekty zatrudniania pracowników samorządowych

 • 2.1 Pojęcie pracownika samorządowego
 • 2.2 Formy prawne zatrudnienia pracowników samorządowych
 •     2.2.1 Wybór
 •     2.2.2 Powołanie
 •     2.2.3 Umowa o pracę
 • 2.3 Kategorie stanowisk pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
 • 2.4 Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 • 2.5 Wymogi formalne dla kandydatów na pracowników samorządowych

Rozdział III Prawa i obowiązki pracownika samorządowego

 • 3.1 Prawa pracowników samorządowych
 • 3.2. Obowiązki pracowników samorządowych

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Temat: Ochrona konsumenta w umowie sprzedaży zawartej na odległość

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział I. Umowa jako źródło kształtowania stosunku zobowiązaniowego

 • 1.1. Pojęcie umowy
 • 1.2. Zasada swobody umów
 • 1.3. Zawarcie umowy. Tryb zawierania umów
 •     1.3.1. Tryb ofertowy. Oferta handlowa
 •     1.3.2. Rokowania. Negocjacje
 •     1.3.3. Przetarg. Aukcja
 • 1.4. Obowiązki stron umowy
 • 1.5. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa a umowy zawierane na odległość

Rozdział II. Umowy zawierane na odległość i ich elementy

 • 2.1. Podstawowe regulacje prawne dotyczące umów zawieranych na odległość
 • 2.2. Pojęcie i charakterystyka umowy sprzedaży 2.3. Zawieranie umowy w postaci elektronicznej
 •     2.3.1. Zawieranie umowy w trybie ofertowym. Oferta elektroniczna
 •     2.3.2. Miejsce i czas zawarcia umowy elektronicznej
 •     2.3.3. Elektroniczne wzorce umowne
 •     2.3.4. Aukcje online jako tryb zawierania umów elektronicznych
 • 2.4. Wykonanie umowy

Rozdział III. Ochrona praw konsumenta w umowach zawieranych na odległość

 • 3.1. Instrumenty ochrony praw konsumenta w dyrektywie 97/7W
 •     3.1.1. Prawo konsumenta do informacji
 •     3.1.2. Prawo wycofania się z umowy
 •     3.1.3. Prawo konsumenta do odstąpienia od pakietu umów
 •    3.1.4. Ochrona konsumenta przy wykonaniu umowy i niemożliwości świadczenia
 • 3.2. Ochrona praw konsumentów w usługach świadczonych na odległość w prawie polskim

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Temat: Przestępstwo z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE

WSTĘP

Rozdział I. Posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych

– ewolucja ustawy

Rozdział II. Ustawowe znamiona przestępstwa posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych w typie podstawowym

 • 2.1. Przedmiot ochrony
 • 2.2. Strona przedmiotowa
 • 2.3. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw
 • 2.4. Podmiot
 • 2.5. Strona podmiotowa

Rozdział III. Odmiany czynu zabronionego

Rozdział IV. Zagrożenie karą i innymi środkami penalnymi

Rozdział V. Kwestie Procesowe

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Pomoc w pisaniu

Opracuję elementy pracy z zakresu:

 • PRAWA konstytucyjnego,
 • PRAWA cywilnego,
 • PRAWA administracyjnego,
 • PRAWA rodzinnego,
 • PRAWA karnego,
 • PRAWA podatkowego,
 • PRAWA finansowego.

Wskazówki

Systematyczne recenzowanie Twojej twórczości, zmotywuje Cię do nieodkładania pisania pracy magisterskiej na ostatnią chwilę. Takie założenie stoi za cyklicznymi spotkaniami seminaryjnymi z promotorami. Praktyka jest jednak różna i zależy od panujących na Twojej katedrze zwyczajach. Nie pozwól, aby brak kontroli ze strony personelu katedry doprowadził do zarzucenia regularnej pracy nad Twoim tekstem. Zostawienie tak obszernego zadania na ostatnią chwilę, pomimo że powszechne wśród studentów, nigdy nie służy ani Tobie ani jakości Twojej pracy. Poniżej krótka lista porad jak dbać o właściwe proporcje w wydatkowaniu wysiłku na pisanie pracy magisterskiej:

 • Możesz pisać mało, ale systematycznie. Określ limit zdań/stron, które będziesz pisał przez określony czas (np. dzień, tydzień).
 • Podczas planowania pisania pracy bierz pod uwagę sesję i kolokwia, które skutecznie odciągną Cię od jej pisania.
 • Staraj nie wstawiać w pracy cytatów (w szczególności długich).
 • Nie pisz zdań wielokrotnie złożonych, ponieważ utrudnia to czytanie pracy.
 • Podczas pisania sporządzaj od razu bibliografię (np. po napisaniu kolejnego podrozdziału)
 • Na bieżąco zapisuj przypisy oraz formatuj tekst zgodnie z wytycznymi podanymi przez promotora (czcionka, wielkość liter, etc. )
 • Pisz, nawet jeśli nie masz weny oraz wtedy gdy uważasz, że idzie Ci to jak po grudzie. Systematyczność to podstawa. Po napisaniu konkretnego fragmentu pracy wróć do początku – najprawdopodobniej czytając jeszcze raz swoją pracę po chwili przerwy (np. dniu odpoczynku) zobaczysz fragmenty, które możesz o wiele lepiej napisać.
 • Nie zapisuj swojej pracy na jednym komputerze! (Roztropnym zachowaniem jest zapisywanie kopii swojej pracy np. na swoim dysku on-line)
 • Zawsze przywołuj aktualny stan prawny!(Chyba, że celowo w swojej pracy przywołujesz nieobowiązujące już akty prawne, aby pokazać szerszy kontekst danego zagadnienia)
 • Najtrudniej jest zacząć!
Jeśli masz trudności z napisaniem wstępu to odsyłamy Cię do naszego artykułu, który opisuje jak napisać krok po kroku wstęp do pracy dyplomowej.

Mam nadzieję, że te parę rad pomoże Ci sprawnie napisać Twoją pracę dyplomową. Powodzenia!

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje