98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Praca licencjacka i magisterska z socjologii

Okładka artykułu
starstarstarstarstar

ocena 4.9 (3)

Data aktualizacji: 2021-08-02

Jako dziedzina nauki socjologia dotyka wszystkich aspektów ludzkiego życia – począwszy od grupy rodzinnej i wychowania, przez dorastanie i relacje z rówieśnikami, po zawód. Każdy człowiek wchodzi w trakcie swojego życia w relacje z innymi, funkcjonuje w społeczeństwie – co (mówiąc najogólniej) analizuje właśnie socjolog. W trakcie studiów socjologicznych poruszanych jest wiele wielorakich tematów, dzięki czemu, gdy przychodzi do pisania pracy licencjackiej czy magisterskiej, istnieje niezliczona ilość tematów do wyboru. Właściwie każdy problem, interesujący studenta, może zostać przedstawiony z socjologicznej perspektywy. W związku z tym, istotne, by przed przystąpieniem do pisania takiej pracy, zastanowić się nad tym, co tak naprawdę interesuje badacza – wówczas tworzenie pracy staje się dużo prostsze i jednocześnie przynosi zasób nowej, ciekawej wiedzy, a niekiedy także niezwykle interesujących, nowych odkryć.

Pobierz pracę magisterską z socjologii

Temat pracy

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH Z SOCJOLOGII

 • Społeczne aspekty globalizacji
 • Podejście do zdrady kobiet i mężczyzn
 • Plotka i jej rola w komunikacji wśród studentów
 • Aromamarketing – czyli jak zapachy wpływają na emocje i zachowania
 • Wpływ mediów społecznościowych na funkcjonowanie młodzieży w wieku szkolnym
 • Problematyka starzenia się w kontekście społecznym
 • Problem bezrobocia wśród poznańskich kobiet
 • Mobbing w miejscu pracy
 • Samobójstwa jako problem społeczny

Plan pracy

PRZYKŁADOWE PLANY PRACY LICENCJACKIEJ/MAGISTERSKIEJ Z SOCJOLOGII

Temat: Samobójstwa jako problem społeczny

Wstęp

Rozdział I. Samobójstwo - zjawisko patologiczne

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Geneza samobójstw
 • 3. Typy samobójstw
 • 4. Rozmiar samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Rozdział II. Uwarunkowania samobójstw

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Uwarunkowania samobójstw
 • 3. Typy rodzin a samobójstwa

Rozdział III. Przeciwdziałanie próbom samobójczym

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Oddziaływanie profilaktyczne
 • 3. Terapia osób podejmujących próby samobójcze
 • 4. Instytucje pomocy Podsumowanie i wnioski końcowe Bibliografia
Temat: Aromamarketing – czyli jak zapachy wpływają na emocje i zachowania

Wstęp Rozdział I -Świat zapachów

 • 1.Klasyfikacja zapachów
 • 1.1 Perspektywa biologiczna
 • 1.2 Perspektywa psychologiczna

Rozdział II - Marketing sensoryczny

Rozdział III-Społeczne i kulturowe uwarunkowania zapachów: jak wypada pachnieć, jakie zapachy nam się podobają i dlaczego?

 • 3.1 Stereotypizacja zapachowa
 • 3.2 Symbolika zapachu
 • 3.3 Zapach w kulturze
 • 3.4 Zmiany w postrzeganiu zapachów

Rozdział IV - Aromamarketing jako dziedzina marketingu sensorycznego

 • 4.1 Historia aromamarketingu
 • 4.2 Jak działa aromamarketing
 • 4.3 Wpływ aromamarketingu na zachowania ludzi
 • 4.4 Perspektywa wykorzystywania zapachów w przyszłości

Rozdział V – Stosunek osób studiujących na studiach dziennych w Warszawie do aromamarketingu stosowanego w sklepach – badania własne

 • 5.1 Wstęp – opis badania
 • 5.2 Projektowanie badania
 • 5.3 Analiza wyników
 •     5.3.1. Częstości
 •     5.3.2. Stwierdzenia ogólne
 •     5.3.3. Stwierdzenia na temat klasyfikacji zapachów
 •     5.3.4. Stwierdzenia na temat perspektywy psychologicznej
 •     5.3.5. Stwierdzenia na temat marketingu sensorycznego
 •     5.3.6. Stwierdzenia na temat tego, jak wypada pachnieć, co się nam podoba i dlaczego
 •     5.3.7. Stwierdzenia na temat symboliki zapachu
 •     5.3.8. Stwierdzenia na temat zapachu w kulturze
 •     5.3.9. Stwierdzenia na temat zmian w postrzeganiu zapachów
 •     5.3.10. Stwierdzenia na temat tego, jak działa aromamarketing oraz wpływu aromamarketingu na zachowania ludzi
 •     5.3.11. Stwierdzenia na temat wykorzystywania zapachów w przyszłości
 • 5.4. Wnioski z badań

Rozdział VI – Zakończenie

Załączniki

Kwestionariusz

Bibliografia

Wstęp - przykład

FRAGMENT WSTĘPU

Rozważania na temat zmysłu węchu w aspekcie marketingu sensorycznego należałoby rozpocząć od podania definicji poszczególnych komponentów. Poczynając od zapachu, jest on według Słownika Języka Polskiego PWN : „odczuwaną powonieniem właściwością jakiejś substancji”. Oznacza to, iż wbrew potocznemu zrozumieniu słowa „zapach” nie oznacza on woni przyjemnej i miłej, a jedynie woń jako taką. Definicja zapachu skupia się na „powonieniu”, a więc zmyśle węchu, dzięki któremu jesteśmyw stanie odczuwać aromaty w swoim organizmie (terminy „zmysł węchu” oraz „zmysł powonienia będą w tej pracy używane zamiennie). Czym jest w takim razie zmysł powonienia, a bardziej ogólnie – zmysł w ogóle? Według tego samego słownika, zmysł to: „zdolność odbierania bodźców zewnętrznych”. Tym samym, to dzięki zmysłom nasze ciało jest w stanie odbierać sygnały z otoczenia. Zmysł węchu jest więc tym rodzajem zmysłu, dzięki któremu odbieramy z otoczenia zapachy.

(…)

Aby jednak w pełni zrozumieć działanie zmysłu węchu w marketingu sensorycznym, należy przyjrzeć się również społecznym i kulturowym uwarunkowaniom oraz wykorzystywaniom woni w różnych obszarach życia społecznego. Szczególnie istotne wydają się rozważania nad zagadnieniami: jakie zapachy wydają się nam przyjemne,a jakie nie i dlaczego, jakie jest miejsce zapachu w kulturze i jakim przemianom ono podlegało, czym jest symbolika zapachu oraz jego stereotypizacja. Wszystkie z tych zagadnień zostaną ujęte w poniższej pracy.

Praca z socjologii - zwroty

 • Rozważania na temat … należały rozpocząć od …
 • Aby w pełni zrozumieć działanie … winno się zwrócić uwagę na …
 • Jak możemy przeczytać u …
 • Z perspektywy psychologicznej …, za to z perspektywy socjologicznej …
 • Zdaniem badacza …
 • Jednostki reagują na … w … sposób
 • Badany przedmiot jest źródłem interakcji społecznej w … sposób

Teoria - przykład

FRAGMENT Z ROZDZIAŁU TEORETYCZNEGO

Jak właściwie powstają zapachy? O doświadczeniach zapachowych nie sposób pisać bez dokładniejszego wglądu w to zjawisko z perspektywy biologicznej. Jak możemy przeczytać w książce Czerniawskich „Człowiek w świecie zapachów”,wrażliwość człowieka na zapachy jest bardzo wysoka. Węch to zmysł o tyle specyficzny, iż jeden receptor jest w stanie rozpoznać wiele zapachów, podczas gdy jeden zapach może być rozpoznany przez kilka receptorów. Za to aromat może składać się z wielu substancji lotnych (przykładowo zapach banana zawiera ok. 350 takich substancji).

(…)

W tej samej lekturze, dowiadujemy się, iż postrzeganie i transmisja bodźców węchowych przebiega przy pomocy czterech układów: głównego układu węchowego, układu trójdzielnego, pomocniczego układu węchowego, nerwu końcowego.

(…)

Poprzez wiele różnych badań, psychologowie próbowali sprawdzić czy pamięć węchowa posiada te same atrybuty co pamięci innych modalności zmysłowych. W książce Czerniawskich „Człowiek w świecie zapachów” możemy przeczytać, iż po różnorodnych testach stwierdzono, iż rzeczywiście istnieją: ultrakrótkotrwała (sensoryczna), krótkotrwała oraz długotrwała pamięć węchowa. Wykazano również, iż pamięć ta jest trwała, podlega interferencji. Pomaga w niej podwójne kodowanie, można też zauważyć korzystny efekt końca nosa (ludzie rozpoznają zapach, ale nie potrafią go opisać).

(…)

Z innej pozycji tych samych autorek, „Psychologia węchu i pamięci węchowej”, dowiadujemy się, iż w badaniach nad pamięcią węchową prowadzi się dwa typy testów: nad pamięcią semantyczną (podanie nazwy konkretnego zapachu) oraz nad pamięcią epizodyczną (rozpoznawania wcześniej wąchanego zapachu). Istnieją dwa typy pamięci węchowej: pamięć jawna i utajona. Pamięć węchowa jawna to ta, w której uświadamiamy sobie działanie konkretnych aromatów, a utajona to ta, gdzie podprogowo działają na nas nieświadomie różne zapachy z otoczenia.

(…)

To czym wypada pachnieć to jedno, lecz standardy kulturowe i społeczne narzucają nam również to jak ma pachnieć nasze otoczenie. Pomijając przyzwyczajenie do konkretnych zapachów związanych z daną kulturą, normy społeczne określają pewien standard zapachu. To właśnie z tego powodu ludzie skupiają się nie tylko na wykreowaniu w swoich domach czy miejscach pracy przyjemnego zapachu, ale także, a może nawet głównie, na pozbyciu się brzydkich aromatów. Jak możemy przeczytać w pozycji „Marketing sensoryczny”, rynek preparatów do odświeżania powietrza, świec zapachowych, olejków aromatycznych wciąż rośnie.

Rozdział metodologiczny

Przykładowy fragment

Zdecydowano się na przeprowadzanie badań ilościowych, ponieważ chciano przebadać losowo dobranych reprezentantów całej populacji warszawskich studentów dziennych, jednak, co jest oczywiste, nie było możliwości przebadania całej tej grupy. Jak możemy przeczytać u Babbie’go: „badania sondażowe są chyba najlepszą dostępną metodą dla tych badaczy, którzy chcą zbierać oryginalne dane w celu opisywania populacji zbyt dużej, by obserwować ją bezpośrednio (…) Sondaże są doskonałym narzędziem pomiaru postaw i poglądów w dużej populacji”.

Jako technikę wybrano ankietę. Jest ona prosta w wypełnieniu, nie zajmuje respondentom zbyt dużo czasu i nie wymaga od nich zbyt dużo zaangażowania – autorowi zależało na tym, aby dokończyli oni ankietę. Umieszczono ją w Internecie ze względu na to, żew przypadku studentów jest to podstawowy środek komunikacji i zbierania informacji,a co za tym idzie – jest to pula potencjalnych respondentów. Dodatkowo, respondentowi łatwiej i szybciej jest wypełnić ankietę, która znajduje się w Internecie – może to wykonać pomiędzy wykonywaniem innych czynności. Jest ona także anonimowa – a co za tym idzie respondenci mogą być bardziej szczerzy, niż byliby w przypadku tradycyjnej ankiety ulicznej.

W ankiecie znalazło się 40 pytań, w tym: 36 pytań zamkniętych, w których respondenci mieli za zadanie zaznaczyć odpowiedź na pięciostopniowej skali Likerta (zdecydowanie nie-raczej nie-nie mam zdania-raczej tak-zdecydowanie tak), 2 pytania półotwarte oraz 2 pytania w metryczce. Taka ilość pytań spowodowana była faktem, iż osoby wypełniające ankietę zniechęcają się przy dłuższych badaniach, a, jak już wspomniałam, zależało mi na tym, aby zrealizowali badanie do końca.

Zakończenie - przykład

FRAGMENT ZAKOŃCZENIA

Świat jest „pełen zapachów”, które otaczają nas na co dzień. Niektóre przyjemne, inne nie, niektóre naturalne, inne nadawane przez człowieka. Mimo, iż istnieje niezliczona ilość zapachów i mimo wielu prób, nadal ciężko jest nam je nazywać czy sklasyfikować, choć zwracamy na nie uwagę i mają one dla nas coraz większe znaczenie, co sprawia, że poznajemy i wykorzystujemy je coraz częściej.

(…)

Na zapachy możemy patrzeć z różnych perspektyw, między innymi biologiczneji psychologicznej. Biologia tłumaczy, jak powstaje zapach i z jakiego powodu go odczuwamy, psychologia wyjaśnia jakie mechanizmy uruchamiają się w naszych umysłach po wyczuciu danej woni. Powstało wiele badań sprawdzających pamięć węchową i jej skutki. Badania te dotyczą między innymi rozpoznawania zapachów, tego, w jaki sposób pamięć „wskazuje” nam wydarzenia z przeszłości i czy może wspomóc wydobywanie wspomnień o sobie samym. Już wiadomo, iż pamięć węchowa rzeczywiście wspomaga przywoływanie wspomnień, które są bardziej emocjonalne i szczegółowe niż przy innych rodzajach pamięci. Badania jednak ciągle trwają.

PRZYKŁADOWA ANKIETA

Kwestionariusz: Świadomość i stosunek studentów warszawskich do aromamarketingu stosowanego w sklepach

Świadomość i stosunek studentów warszawskich do aromamarketingu stosowanego w sklepach
 1. Zapach unoszący się w moim otoczeniu ma dla mnie duże znaczenie.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 2. Często zwracam uwagę na zapach mojego otoczenia.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 3. Lubię nadawać zapach swojemu otoczeniu.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 4. Umiem bez problemu zidentyfikować składniki konkretnego zapachu.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 5. Zmysł węchu jest mocno powiązany ze wspomnieniami – zapach jest w stanie przenieść mnie w konkretne miejsce w przeszłości.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 6. Uważam, że zapachy mają wpływ na moje emocje.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 7. Łagodny zapach jest w stanie mnie uspokoić.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 8. Zbyt intensywny zapach jest w stanie mnie zirytować/rozdrażnić/spowodować nieprzyjemne odczucia.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 9. Wierzę, że promocja produktu powinna bazować na wszystkich zmysłach.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 10. Uważam, że zapach jest najistotniejszym zmysłem wykorzystywanym w promocji produktu.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 11. Lubię, gdy dana marka posiada swój unikalny zapach.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 12. Jestem w stanie rozpoznać markę odzieżową po jej charakterystycznym zapachu .
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 13. Moja ulubiona marka odzieżowa posiada swój unikalny zapach.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 14. Tworząc własną markę, istotne byłoby dla mnie stworzenie odpowiadającego jej unikalnego zapachu.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 15. Czy potrafisz wymienić marki odzieżowe, które posiadają swój unikalny zapach (swoje „logo” zapachowe)?
  • TAK/NIE (jeśli tak – jakie? pytanie półotwarte)
 16. Uważam, że zapach osoby zawiera informacje o jej statusie.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 17. Podoba mi się różnorodność zapachów pojawiająca się w moim otoczeniu.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 18. Uważam, że to jak pachnę jest przejawem mojego charakteru.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 19. Czy kojarzysz zapachy charakterystyczne dla innych kultur?
  • TAK/NIE (jeśli tak – jakie? pytanie półotwarte)
 20. Uważam, że zapachy mogą mieć charakter symboliczny.
  1. (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 21. Chętnie poszedłbym/poszłabym na film, w którego trakcie unosiłyby się zapachy odpowiadające scenom z filmu.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 22. Chętnie pojechałbym/pojechałabym na wycieczkę „zapachową” – oprowadzanie po miejscach związanych z zapachami danej kultury.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 23. Uważam, że od czasów PRL-u zmieniły się zapachy w polskim otoczeniu.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 24. W swoim otoczeniu ograniczam się do neutralizowania nieprzyjemnych zapachów.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 25. Lubię nadawać swojemu otoczeniu konkretny zapach, aromatyzować je.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 26. Lubię, gdy w okresie przedświątecznym w sklepach unosi się charakterystyczny dla danej okazji zapach (np. goździki, cynamon, pomarańcze, pierniki w okresie przed Bożym Narodzeniem)Lubię, gdy w okresie przedświątecznym w sklepach unosi się charakterystyczny dla danej okazji zapach (np. goździki, cynamon, pomarańcze, pierniki w okresie przed Bożym Narodzeniem)
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 27. Chętniej wchodzę do sklepu, w którym unosi się przyjemny zapach.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 28. Gdy ubranie w sklepie ma przyjemny zapach, wydaje mi się lepszej jakości.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 29. Gdy produkty posiadają unikalny zapach, częściej wracam do danego sklepu.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 30. Wierzę, że zapach otoczenia sklepu jest w stanie podnieść jego ekskluzywność.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 31. Kiedy w trakcie zakupów, w sklepie unosi się przyjemny zapach, chętniej zostaję dłużej w sklepie.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 32. Gdy w sklepie unosi się przyjemny zapach, chętniej wchodzę w interakcję z pracownikami sklepu.
  • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
 33. Uważam, że w przyszłości wykorzystywanie zapachów może być pomocne w takich dziedzinach jak:
  • (a) medycyna (rozpoznawanie chorób przy pomocy zapachu)
   • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
  • (b) gry komputerowe (stworzenie bardziej realnej rzeczywistości graczom)
   • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
  • (c) zakupy internetowe (możliwość powąchania produktu przed zakupem)
   • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
  • (d) kinematografia (możliwość odczuwania zapachów powiązanych z wyświetlanymi scenami)
   • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)
  • (e) turystyka (organizowanie wycieczek szlakami zapachów danej kultury)
   • (zdecydowanie nie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (zdecydowanie tak)

METRYCZKA:

 1. Płeć (kobieta/mężczyzna)
 2. Wiek (19-20 lat/21-22 lata/23-24 lata/ponad 24 lata)

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje