98% zgodności z JSA
- Wypróbuj za darmo program antyplagiatowy Wrona

Praca magisterska i licencjacka z zarządzania. Pisanie i pomoc

Jeżeli zabierasz się właśnie do pisania swojej pracy dyplomowej z zarządzania to dobrze trafiłeś. W tym artyle dowiesz się jak wybrać firmę lub obszar, który będziesz analizował w swojej pracy. Zobaczysz przyjkłądowe tematy i plany prac z zarządzania.

Okładka artykułu
starstarstarstarstar

ocena 5 (2)

Data aktualizacji: 2020-10-25

Temat pracy magisterskiej z zarządzania

Temat pracy magisterskiej lub licencjackiej z zarządzania dotyczy zazwyczaj pewnego obszaru działania przedsiębiorstwa, może to być: zarządzanie zasobami ludzkimi, procesy logistyczne, kultura organizacyjna, strategia organizacji, zarządzanie bezpieczeństwem, higieną

Klasyczny temat pracy z zarządzania brzmi:

A w przedsiębiorstwie na przykładzie B

W miejsce „A” należy wstawić dowolny obszar firmy, którym da się się zarządzać. W miejsce „B” nazwę firmy.

Im mniejsza firma tym z pozoru łatwiej dokonać jej analizy, ale w praktyce może się okazać, że dostęp do informacji na jej temat jest znacznie trudniejszy, niż w przypadku większych podmiotów.

Kierując się tą prostą instrukcją jesteś w stanie w ekspresowym tempie wygenerować dowolną ilość tematów prac dyplomowych z zarządzania.

Gdzie szukać pierwszego członu – A?

W programie Twoich studiów opublikowanych na uczelni, w planach zajęć na kierunku zarządzanie dostępnych w Internecie na Twojej i innych uczelniach. Udostępniam Ci też link do Wikipedii, gdzie napisano, co jest przedmiotem zarządzania oraz listę gotowych kolokacji, które mogą Ci posłużyć jako pierwszy człon w temacie Twojej pracy magisterskiej lub licencjackiej z zarządzania:

 • strategia zarządzania ryzykiem
 • zarządzanie stresem
 • Optymalizacja procesów w dziale obsługi klienta
 • Kultura organizacyjna
 • Kontrola jakości
 • Zarządzanie przez jakość
 • Zastosowanie filzofii Kaizen w zarządzaniu jakością
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Procesy logistyczne w sektorze X

Jak szukamy członu B?

Najprostszym sposobem analizy przedsiębiorstwa jest przeprowadzenie ankiety wśród pracowników. Aby tego dokonać trzeba wybrać taką fimę, która zatrudnia odpowiednią ilość pracowników, czyli co najmniej 50 osób. Warto zatem skoncentrować się na większych przedsiębiorstwach. Znajdziesz je tutaj wpisując w wyszukiwarkę odpowiedzni kod PKD (firm można także szukać po lokalizacji):

 • Firmy przemysłowe (PKD: 10.20.Z, 10.51.Z, 15.11.Z, 16.10.Z, 22.11.Z, i inne)
 • Firmy transportowe PKD: 49.41.Z, 49.10.Z, 49.20.Z, 49.20.Z, 49.39.Z
 • Zakłady produkcyjne PKD: 29.10.C, 29.10.A, 29.10.E, 29.10.E i inne

Możesz sam wyszukać dowolne kody PKD tutaj .

Przykładowe tematy prac z zarządzania

 • Motywowanie finansowe i jego specyfikacja w branży TSL na przykładnie Firmy X
 • Trzeci filar w systemie zabezpieczenia emerytalnego.
 • Znaczenie dystrybucji w zarządzaniu logistycznym na przykładzie Firmy X
 • Stres w miejscu pracy oraz jego wpływ na motywację pracowników.
 • Budowanie strategii przedsiębiorstwa oraz zarządzanie strategiczne organizacją jako determinanta przewagi konkurencyjnej na przykładzie Firmy X
 • Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie na przykładzie Firmy X
 • Zjawisko mobbingu, jako dysfunkcja zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa X
 • Ocena zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie X

Przykladowe plany pracy magisterskiej i licencjackiej z zarządzania

Poniżej przykładowe prace magisterskie z zarządzania - plan, opis, PDF

Temat: Analiza sprawozdania finansowego na przykładzie firmy X

Rozdział I. Sprawozdania finansowe

 • 1.1. Materiały źródłowe dla analizy ekonomiczno-finansowej
 • 1.2. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
 • 1.3. Użytkownicy sprawozdań finansowych
 • 1.4. Cel sporządzania sprawozdań finansowych
 • 1.5. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych
 • 1.6. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rozdział II. Składniki sprawozdania finansowego przedsiębiorstw

 • 2.1. Bilans
 • 2.2. Rachunek zysków i strat
 • 2.3. Informacja dodatkowa
 • 2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Rozdział III. Analiza finansowa Firmy X

 • 3.1. Bilans Firmy X z lat 2011 – 2021
 • 3.2. Rachunek zysków i strat spółki X
 • 3.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • 3.4. Analiza wskaźnikowa Spółki X
 • 3.5. Zalecenia wynikające z analizy wskaźnikowej
 • 3.6. Wnioski

Opis: Powyższa praca magisterska dotyczy wybranych aspektów związanych z zarządzaniem finansami w dużej firmie z branży IT. Opracowanie może składać się z trzech rozdziałów, w których zostaną poruszone między innymi takie zagadnienia, jak aspekty teoretyczne cel, charakterystyka i elementy składowe sprawozdań finansowych oraz składniki Bilansu rocznego czy okresowego. Oddzielny rozdział może dotyczyć badań przeprowadzonych w związku z przeprowadzeniem takiego audytu finansowego w przykładowo wybranej firmie.

Temat: Kody kreskowe w gospodarce magazynowej

Rozdział I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KODÓW KRESKOWYCH

 • 1.1. Geneza kodu kreskowego
 • 1.2. Rodzaje kodów kreskowych
 •     1.2.1. Kody jednowymiarowe najczęściej używane w Polsce
 •     1.2.2. Dwumiarowe kody kreskowe (kody 2D)
 •     1.2.3. Przykładowe kody dwuwymiarowe
 • 1.3. Budowa i struktura kodów kreskowych

Rozdział II. ROLA KODÓW KRESKOWYCH W ZARZĄDZANIU GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ

 • 2.1. Wykorzystanie kodów kreskowych w gospodarce magazynowej
 • 2.2. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie magazynem
 • 2.3. Wykorzystanie kodów kreskowych poza magazynem
 • 2.4. Zalety wykorzystania kodów kreskowych

Rozdział III. PERSPEKTYWY ROZWOJU WYMIANY DANYCH CYFROWYCH W MAGAZYNIE

 • 3.1. Proces automatycznego gromadzenia danych
 • 3.2. Metody automatycznego gromadzenia danych
 • 3.3. Wykorzystanie fal radiowych do przesłania danych – RFID
 • 3.4. Wykorzystanie RFID w procesach magazynowych

Opis: Praca dotyczy zagadnień innowacji w zarzadzaniu produkcją i przedstawia usprawnienia w przetwarzaniu danych. Praca jest jednolicie teoretyczna - nie zawiera badań terenowych. Rozdziały dotyczą genezy powstania kodów kreskowych, ich przykłady i rodzaje. Autor podaje także w jaki sposób wykorzystywanie kodów usprawnia pracę w magazynach. W ostatnim rozdziale wymieniono kierunek zmian automatyzacji i digitalizacji pracy w systemach magazynowych.

Temat: Ocena systemu zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym

Rozdział I. Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwach produkcyjnych

 • 1.1 Pojęcie, cele i zakres logistyki w przedsiębiorstwie
 • 1.2 Istota logistyki zaopatrzenia
 • 1.3 Charakterystyka procesu zaopatrzenia oraz jego logistyczna koncepcja
 • 1.4 Organizacja logistyki zaopatrzenia

Rozdział II. Charakterystyka wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego

 • 2.1 Informacje ogólne na temat przedsiębiorstwa
 • 2.2 Główni odbiorcy i dostawcy
 • 2.3 Struktura organizacyjna
 • 2.4 Analiza procesu zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Rozdział III. Ocena logistyki zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • 3.1 Metodologia badań własnych
 • 3.2 Wyniki badań własnych
 •     3.2.1 Charakterystyka badanej grupy
 •     3.2.2 Wiedza badanych na temat logistyki zaopatrzenia
 •     3.2.3 Sposób wybierania dostawców
 •     3.2.4 Konieczne w opinii badanych usprawnienia procesu zaopatrzenia
 • 3.3 Ocena procesu zaopatrzenia

Opis: Praca dotyczy zarządzania i logistyki w wybranym przez autora przedsiębiorstwie. Pierwsze dwa rozdziały pracy są teoretyczne i opisane zostały w nich podstawy logistyki, jej istota, elementy składowe. Przedstawiono także strukturę i główny profil badanej firmy. W rozdziale metodologicznym podjęto się oceny procesu zaopatrzenia oraz jakości wiedzy na temat logistyki pracowników ów przedsiębiorstwa.

Temat: Zarządzanie strategiczne na podstawie Grupy Kapitałowej PKO BP SA

Rozdział I. Proces zarządzania w organizacji

 • 1.1. Zarządzanie organizacją
 • 1.2. Motywowanie
 • 1.3. Kontrola
 • 1.4. Zarządzanie kapitałem ludzkim

Rozdział II. Charakterystyka zarządzania strategicznego

 • 2.1. Pojęcie definicji zarządzania strategicznego
 • 2.2. Strategie zarządzania przedsiębiorstwami
 • 2.3. Otoczenie zewnętrzne i wewnętrze przedsiębiorstwa
 • 2.4. SWOT jako metoda formułowania strategii przedsiębiorstwa

Rozdział III. Charakterystyka Grupy Kapitałowej PKO BP S.A.

 • 3.1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej PKO BP S.A.
 • 3.2. Sytuacja majątkowo - finansowa Grupy Kapitałowej PKO BP S.A.

Rozdział IV. Specyfika zarządzania strategicznego w Grupie Kapitałowej PKO BP SA.

 • 4.1. Analiza SWOT Grupy Kapitałowej PKO BP S.A.
 • 4.2. Ocena przyjętej strategii GK PKO BP S.A.
 • 4.3. Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej PKO BP S.A. na lata 2019-2021
Temat: Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwpodregionu bialskiego

Rozdział I. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw

 • 1.1. Stan i tendencje rozwojowe sektora MSP w Polsce
 • 1.2. Bariery rozwoju sektora MSP
 • 1.3. Formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw
 • 1.4. Podsumowanie

Rozdział II. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

 • 2.1. Istota procesu finansowania
 • 2.2. Rodzaje finansowania działalności przedsiębiorstw
 •     2.2.1. Finansowanie własne
 •     2.2.2. Finansowanie obce
 • 2.3. Dostępność źródeł finansowania
 • 2.4. Podsumowanie

Rozdział III. Wybrane obce źródła finansowania małych i średnich firm

 • 3.1. Kredytowanie bankowe
 • 3.2. Pożyczki z sektora pozabankowego
 • 3.3. Leasing
 • 3.4. Fundusze inwestycyjne typu venture capital
 • 3.5. Środki z Unii Europejskiej i ich rola w finansowaniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 • 3.6. Podsumowanie

Rozdział IV. Ocena dostępności i wykorzystania źródeł finansowania przez MSP podregionu bialskiego w świetle badań własnych

 • 4.1. Charakterystyka podregionu bialskiego
 • 4.2. Metodologia badań i charakterystyka próby badawczej
 • 4.3. Analiza i wyniki przeprowadzonych badań
 • 4.4. Podsumowanie

Plan pracy magisterskiej i licencjackiej z zarządzania

Standardowa praca zawiera 3 rozdziały. Dwa pierwsze to rozdziały teoretyczne. Rozdział pierwszy może być po prostu pierwszym członem tytułu pracy np. „Strategia przedsiębiorstwa”, „Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwach”, „Zjawisko mobbingu w firmie”. W tym rozdziale można zawrzeć następujące podrozdziały:

 • Ogólna charakterystykę A,
 • Rodzaje A,
 • Typologia A,
 • Formy A,
 • Rola i znaczenie A,
 • Składniki A,
 • Struktura A,
 • Skutki A,
 • Zapobieganie A,
 • Sposoby optymalizacji A,
 • Wpływ A na…,

Rozdział drugi może stanowić charakterystykę branży w jakiej działa wybrane przez nas przedsiębiorstwo w kontekście wybranego obszaru A. Przykładowe tytuły podrozdziałów będą w tym wypadku brzmiały następująco:

 • Historia branży X
 • Prognozy w branży X
 • Wynagrodzenie i motywowanie w branży X
 • Struktura rynku w branży X
 • A w branży X

Jeżeli nasz termin A skład się z dwóch członów jak np. wynagrodzenie i motywowanie, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, stres a motywacja, budowanie strategii konkurencyjnej jako determinanta przewagi konkurencyjnej, to sprawa jest znacznie prostsza. Otóż element pierwszy zawieramy w tytule pierwszego rozdziału a element drugi w tytule drugiego rozdziału

Rozdział trzeci do złudzenia przypomina tytuł pracy, może być nawet jego kopią, a brzmi następująco: A w firmie B albo A na przykładzie przedsiębiorstwa B.

Nadal Potrzebujesz

POMOCY W PISANIU ?

Nazywam się Dorota Wrona. Moją misją jest pomoc studentom. Skorzystaj z ponad 25 lat doświadczenia w pisaniu i redakcji tekstów naukowych

Umów się na darmowe konsultacje